HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 22

JPEG (Deze pagina), 640.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

¢""""·"*‘*"“""·*"**""*""·'­‘*‘·•'•-·•~­~·­«­··­­~ ­e·~·­­--'>­···•-·~­¥-~•~·:••·••­­=`­`· ~‘~‘·`•­~»··­•­~#•¤·­«·-..•·~.•­­...·•.,.«».·¤.i,T.»g·s..x..~. ­.4.......,.,.. ­. ·`,, -,._,.,,, ____,_,` ' »** · " 4
Y?
I
20 I
. i
met de >>Perlsucht" van het rundvee in de hoogste mate
waarschijnlijk gemaakt en daardoor eene veelbeteekende i
perspectief geopend voor den zamenhang tusschen de
kunstmatige voeding der kinderen met koemelk en de l
verspreiding der Tuberculose. Toch wil ik dit voorbeeld
niet breeder uitmeten, om liever den weg te kunnen
, aantoonen, langs welken het aetiologisch onderzoek op
dit oogenblik wordt ingesteld met betrekking tot be- j
smettelijke ziekten , welke onze belangstelling in zoo hooge {
mate verdienen, omdat wij, zoodra zij er eens zijn, (
helaas zoo machteloos tegenover haar staan, en aan hare
uitbreiding paal noch perk kunnen stellen. i`
« Uit de verschijnselen, welke de meesten. dezer ziekten `
vertoonen, hadden leeken en geneesheeren reeds lang
‘ den indruk gekregen dat ten eenenmale het karakter L
van vergiftigingen dragen. De aard van het vergif werd {
slechts verschillend beoordeeld, naarmate de toestand der i_
algemeene en der geneeskundige beschaving in `t bij-
zonder wisselde. Of men de pijlen van Apollo beschuldigde ,
of eene ongewone constellatie der sterren, of een algemeen
bederf der lucht - onverschillig, de gedachte aan een
vergif als oorzaak gaat als een roode draad door alle
deze beschouwingen. Ja, een romeinsche schrijver, Varro, E
T heeft reeds dat gesupponeerde vergif als van dierlijken
i
aard beschreven. En dezelfde gedachte, ofschoon in de
middeleeuwen als te materieel op den achtergrond ge- j
schoven, herleefde met nieuwe kracht, toen Leeuwenhoek
L E
‘ (
· i
l
_l
l
l