HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 21

JPEG (Deze pagina), 582.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

Ii
till
; 19
engelsche geneesheer Buchanan de proef genomen heeft,
F door draineeren van enkele bgzonder vochtige plaatsen
_ de frequentie der teringlnders aldaar te verminderen.
En hij nis hierin geslaagd.
Dit eene voorbeeld p. wel voldoende, om te bewijzea
i hoe de historisch geographische methode de kennis der
aetiologie bevordert. En terwijl zg de gemeenschappelüke
voorwaarden opzoekt, waaronder op verschillende tijden
i' en op verschillende plaatsen bepaalde ziekelijke aan-
l. doeningen worden gevonden, tracht de wetenschap door
het ex p e r i m e n t, uit de inenigvuldige condities, welke de
i . ondervinding als waarschijnlijk aantoont, eene of meer
te isoleeren en haren invloed op het dierlijke organisme
te oonstateeren.
I De experimenteele methode, door John Hunter het
j eerst op de Pathologie toegepast, door Virchow, Traube,
g Kussmaul en anderen op klassieke Wäze verder ontwik-
j keld, heeft naar alle züden der ziekteleer, ook wat aan-
tg gaat de symptomatologie nieuw licht verspreid. Maar den
grootsten invloed heeft uitgeoefend op het vaststellen
`° eener feitelijke aetiologie en eener rationeele Therapie.
Denken wij slechts weer aan het vroeger gekozen voor-
beeld, de longtering, zoo kan gezegd worden, dat het
' experimentheeft weggenomen het specifieke karakter,
dat Laennec haar had toegekend, en waardoor zg als
ongeneesläk voor altijd werd beschouwd. Er is’zelfs op
het oogenblik de indentiteit van Tuberculose bij den mensch
Q
li ‘
ï· ­
1 · 1