HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 20

JPEG (Deze pagina), 650.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

_ al
till
18 i
het gezegde van den läder moet baseeren, of op hetgeen li
wij onmiddeläk waarnemen, op zoogenaamde ondervinding , ll
daar komen wg stellig niet verder dan tot het stadium _
, van den roman. Maar er staan twee andere wegen voor
ons open, om werkelijk wetenschappelijke resultaten te
erlangen. De eene is het experimenteele onderzoek, de l
andere het historisch geographische. Het laatste, dat
i zeker te weinig gewaardeerd wordt , geeft belangrijke resul-
taten. Om maar een voorbeeld aan te voeren, dat juist be-
trekking heeft op het ziekzün van geheele families, noem
ik de longtering. VVie spreekt niet onder leeken en
deskundigen van den invloed der koude op het ontstaan E
der tering? En wat toont het historisch geographische
onderzoek? Niets anders , dan dat de g emiddeld e t em-
p e ratu u r geheel en al zonder invloed is op de fr e qu en- I
ti e der teringlijders. In Copenhagen en op Malta is de mor- l
taliteit der bevolking aan tering dezelfde. Veel meer invloed i
dan de gemiddelde temperatuur oefent het herhaalde en plot-
selingen springen van lage tot hooge thermometerstanden
en omgekeerd op een en dezelfde plaats. Toch het meest
doet zich als klimatisch (Jausaalmoment geld-en datgene, "
waaraan stellig de minsten gedacht hebben, de vochtigheid
‘ der lucht en, waarvan deze grootendeels afhangt, die van
den bodem. De kennis van dit moment als een der'
aetiologische ­- want feitelük werkt een reeks van oor-
zaken gezamenlijk ­- is de aanleiding geweest dat de
« gi
J
gx