HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 19

JPEG (Deze pagina), 611.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

».,>
ik J ""me
= 17 (
orgaanve1·ande1·ingen gedurende het leven van den lüder ‘
ij te erkennen, en dat dan streefde , ook de veranderingen
l der weefselelementen, en den aard van het ziekteproces
,_ door zekere objective teekenen te kunnen beoordeelen.
Aan deze laatste taak, welke ik gezamenlnk met de eerste,
de symptomatische en diagnostische noem,
lj werkt ook onze tijd nog met alle kracht mee. Maar treedt
nl tegenover andere problemen toch mee1· op den achter-
j grond. Want meer dan in de eerste decennien begrijpen
· wij nu, dat de kennis der ziekteverschijnselen ook tot
Q in hare meest fijne details slechts de eerste trap is voor
l het doel, dat wij beoogen. willen zieken genezen.
, En hiervoor missen vvij nog de noodzakelijkste gegevens,
V zoolang wij niet de ziekteoorzak en kennen, en niet
j de werking der geneesmiddelen. moeten de
veranderde omstandigheden leeren kennen, waaronder de
A materieele veranderingen van een orgaan plaats grijpen, wier
" gevolg de veranderde functie is. Juist dit onderzoek heeft
lv de vorschers in den laatsten tijd overwegend bezig ge-
ij houden, en hunne pogingen belooven helder licht voor
i` een nog zoo duister l3€1‘1‘€lD. Wanneer men de oorzaken i
der ziekten wil nagaan is de eenvoudige observatie van
enkele ziekten volstrekt ontoereikend. De verhoudingen ,
waaronder wij leven , zoowel de materieelen als de py-
chischen, zgn veel te menigvuldig en te zeer gecompli-
ceerd, om met zekerheid de ziekmakende momenten te
kunnen isoleeren. En waar de kennis der oorzaak op
`
I