HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 15

JPEG (Deze pagina), 576.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

i
{ .
l
¤
_
13
i
l Om de stoornissen der functies in haren zaxnenhang te
j begrüpen was het niet voldoende met hare physiologische
» beteekenis bekend te zijn, maa1· men moest ook de ma-
i terieele veranderingen der organen, wier functie gestoord
l was, nader kennen, met een woord, naast Anatomie en
j Physiologie moest eerst de pathologische Anatomie het
·, substraat der ziekteverschijnselen aantoonen, voordat het
A gebouw der wetenschappel§ke geneeskunde, al was het
l ook maar in ruwe trekken, kon worden opgevoerd. Na-
dat dit geschied was in het begin onzer eeuw , kon het niet
anders, of men moest de groote leemte der klinische observa-
j tie gevoelen, waardoor eigenlijk iedere verdere vooruitgang
V onmogelijk was. Er ontbraken objective methoden, welke
den geneesheer in staat stelden, ook maar de grove ver-
l anderingen van een bepaald orgaan gedurende het leven
van den lijder met zekerheid te erkennen. Wlel hadden
reeds lang van te voren enkele bijzonder begaafde man-
nen zooals Boerhaave, Sydenham en anderen door hun
talent en de nauwkeurigheid hunner observatie de ziekte-
J teekenen zoo goed gewaardeerd, dat zij daaruit met
l juistheid de veranderingen der organen in vele gevallen
j konden opmaken, maar van het gros der geneesheeren
l was nog op het eind der vorige eeuw het oordeel van
E Molière even treiïend als zacht, wanneer hg van den
medicus zeide: all dit justement le roman de la méde-
cine." Indien in de hoofden der meesten toen meer dan de
‘ >>roman der medecünen" geleefd had, hoe zoude het wel _
l E
g I