HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 12

JPEG (Deze pagina), 648.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

10
merk van het wetenschappelijk onderzoek, is de geneeskunst
nu eerst bij uitnemendheid sociaal, nu zij in plaats van
hare opinerkzaamheid alleen op het individu te vestigen,
‘ zich juist meer bezig houdt met de vragen, welke grootere
Q groepen van individuen aangaan, hetzij de familie als
, geheel, hetzij het gezamenlijke volk. Dieper en juister
misschien wordt deze oogenblikkelijke strooming in ver-
, houding tot de vroegere opgevat, wanneer men de richting j
der beginn ende wetenschappelijke geneeskunde de
symptomatische en diagnostis che, de tegenwoor- i
dige de aetiologische en therapeutische noemt.
Vergunt mü, geachte Hoorders, dat ik, door in korte
trekken den iontwikkelingsgang der wetenschappelijke ge-
neeskunde uiteentezetten, hare verschillende phasen, in 't
zonder haar tegenwoordig karakter in het rechte licht stel.
De geneeskunst is wel haast zoo oud als de mensch-
heid, maar de geneeskunde is eene betrekkelijk zeer
jonge wetenschap, wier begin uit de laatste eeuwen
dagteekent, wier eigenlijke grondvesting eerst de vrucht
van den arbeid onzer eeuw is. Want, zoo hoog wij ook
den hippocratischen tüd der geneeskunst mogen waar-
deeren, hoezeer wij ook mogen verwonderd staan over
de naauwkeurigheid der waarneming en over den schat
van e1·varing, welke in de geschriften der grieksche ge-
neesheeren, vooral in die van Aretaus ligt opgehoopt,
-­ zü hebben voor onze wetenschap toch niet meer be-
nl teekenis dan voor de Botanie of Zoologie de uitsluitend