HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 10

JPEG (Deze pagina), 666.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

,
8
nieuwe middelen van verkeer geheel nieuwe vormen van wet-
' geving in ’t leven geroepen. J a, enkele disciplinen, zooals de
. Staatshuishoudkunde zijn volgens het oordeel der deskundi- .
gen slechts natuurwetenschap toegepast op de maatschappij.
i Dat eindelijk de geneeskunde, nadat eens begonnen
is, wetenschap te worden, als een tak der natuurwe-
’ tenschap kan worden beschouwd, spreekt van zelf, omdat ·
A ' zij toch het onderwerp, waarmede zg zich bezig houdt, ,
uitsluitend aan de natuur ontleent.
‘ Van alle richtingen dus van het menschelijk denken
mag men tegenwoordig wel bewe1·en, dat de natuurwe-
,» tenschap den magtigsten invloed op dezelve heeft uitge-
oefend, en dat haar algemeen karakter van natuurwe-
tenschappelijken aard is. Maar behalve dat algemeene
karakter vertoont iedere discipline binnen kleinere tijd-
perken nog individueele trekken, welke juist op het
onderzoek van het oogenblik een eigendommelnken .
stempel drukken. De richting, waarin op een bepaald
gebied van weten op zekeren tijd de gedachten der meeste
vorschers zich bewegen, het geestelijk zwaartepunt, als .
ik zoo mag spreken, waarheen de meest begaafde ver- l
tegenwoordigers eener wetenschap graviteeren, bepalen
het s p e ci a alk a ra kte r, dat gewoonlijk in zoogenaamde
A >>heerschende problemen", of >>questions brulantes”, zijne
zichtbare uitdrukking vindt. In de Physica b. v. is het
oogenblikkelijk kenmerkende speciaalkarakter op den eenen _
kant het onderzoek naar den zarnenhan g der verschil-