HomeHet tegenwoordige karakter der geneeskundePagina 1

JPEG (Deze pagina), 374.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 18.64 MB

T 9 ·/W 9 5 " E
T U E E 9 C
ä ‘ ‘ T RT T
E T T
è I T
T , T
HET TEGENWUURDIG KARAKTER DER GENEESKUNDE. T
Z . ---•­-<>-•-- --
' ' T
. T ;
. Fl E 1:; E v 0 E H 1 N G :
ä E
: ']‘E ll AAN VAA RDING- VAN HET GEWOON HOOGLEE RAARSA MBT
T AAN DE HOUGESCHOOT. TE LEIDEN ,
Tëêa
DEN EZDEN Mm 1873 UITGESPROKEN .
T
JT T T
T 1>00R B
R; T 2
T 5
3.. : SIEGMUND ROSENSTEIN. Y
E T
T T
ä ­ ~·-ï­ï;s;~·­­~ T
f T
T E
ïs • Q
T T Lmïuww,
T W. T. W E 11 s T,
I (FIRMAZ IACS. HAZENBERG , (¥0R.NS. zoox). T
1373.
E E EE E E E E E
‘ (
T .