HomeEen woord over de inenting der pokkenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 688.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

1
I
` i
1
I
1 2
schept? H ierbg vergeet men dat alle krankheden en ellenden ,
{ met de zonde, haar grond, een gruwel zijn in ’t oog van
l den Heilige die onder geen gestalte den dood, maar altoos gl
J enkel het leven wil: dat God dus het kwaad niet anders f
l wil dan met Zgn wil des toorns , geenszins met äjn ,, goeden , n
welbehagelgken en volmaakten wil ," en dat wg dus, in
g den geloove, vrijheid en verplichting hebben om het kwaad, ‘
p ook de krankheden, ook de dreigende gevaren, allereerst
met de geesteliïke wapenen welke de christen kent, en dan
met de wapenen der wetenschap en der voorzorg, zoo krachtig
mogelgk te bestrgden. Ons steunpunt is derhalve juist die
waarheid, welke onze broeders ter goeder trouw tegen ons
meenen te moeten handhaven: namelgk ole soevereine Almacht
Gods. Naar de bgbelsche, d. i. ware, beschouwing is God
als de Vrgmachtige, niet de beperkende beclwinger, maar l
de Schepper onzer vrgheid. (1) Gods werk in ons, in onze
wetenschap en in onzen moed, is nog veel hooger dan ájn ·
werk in de natuur rondom en beneden ons. Van deze werking l
des Almachtigen in ons zeggen ,, als God werkt, wie
zal het keeren?" en grgpen in dat geloof hoopvol en wel-
1 beraden, en voorts de uitkomst uit ’s Heeren hand wachtende,
pl de aanwezige en de dreigende krankheden aan. _.
1 "·_ 1ê
‘ (1) Wie deze heerlgke waarheid uitvoerig wil toegelicht zien (wat hier niet mogelyh
1 is) raaoyzlege de twee laatste hoülstu/aken van het 2° deel zzeiïner ,, Blikken in de
Q Ope2ihari22g." 2
1 A
‘ 1
1
1
1
1
[ ä
1 ,
1
? 1
1
l J