HomeEen woord over de inenting der pokkenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 709.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

E
l
s
ls
A Deze woorden zgn op den 31,m Januari l.l. gesproken bij
f eene openbare samenkomst in de zaal Diligentia, alhier
belegd door het Bestuur der Vereeniging tot bevordering
F van de Koepok­inenting, van ’t welk ik lid ben. Na te
hebben gesproken, werd ik door mgne medeleden, schoon
zg niet met alles instemden, en later ook door andere
3 geachte stemmen uitgenoodigd, den inhoud op te schrgven
i en in druk te geven. Gaarne hieraan voldoende, heb ik de
korte schets welke ik vóór mg` had, uitgebreid zoo als hier
l volgt. Enkele dingen stonden in mgn concept welke ik, al
sprekende, heb overgeslagen, en die ik invoeg of als aan-
teekeningen aan den voet der bladzgde opneem. Evenwel heb
ik in de toespraak miïn onderwerp niet volledig kunnen be-
handelen. Hadde ik daar gelegenheid toe gehad, ik zou gaarne
den eigenlgken grond van veler weerzin tegen de vaccine
_ dieper hebben gepeild. Die grond is m. i. een verkeerde
beschouwing van Gods Almacht (samenhangende met onze
geschiedenis en onzen landaard, want buiten onze grenzen
. vindt men de religieuze bezwaren tegen de vaccine schier niet).
Schiïnbaar door misbegrepen Bgbelwoorden gesteund, vraagt
` men: ,, is er ook een kwaad in de stad, hetwelk de Heere
niet doe‘ï?” - en acht dat ook de krankheden rechtstreeks
i van Hem komen die ,,den vrede maakt en het kwaad
1
l
I
E l