HomeEen woord over de inenting der pokkenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 765.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

`>` ii i ii s ·‘.
l .
il
l in
. 20 j `i
anders zijnde dan een in zichtbare daad overgezet bidden, · V-i_ » `
i zal grondiger en beter wezen dan dat van een die niet "_
bidt. Een geneesheer dus, die waarlijk gelooft, is ook
l juist daarom een man van kunde en beleid. Want uit
j het geloof volgt noodzakelijk liefde, en uit de liefde 4‘.._­ iv‘·
heilige ernst in alles wat tot heil des naasten, voor ziel i '_‘'
I en lichaam, dienen kan; waartoe in de eerste plaats zeker
ook voor den geneesheer de wetenschap behoort. Zulk een J
i geneesheer zal dan ook gewis zijn vaccine­kunst niet
willen opdringen, op welke wijze dan ook, aan iemand _t·i·-.­ “
. die er gewetensbezwaar tegen heeft. Mij aangaande, ik .·’f`__ ,
geloof dat van hen die, ook ter goeder trouw, van ge- if:T jl,’,
wetensbezwaar spreken, wellicht zelfs niet de kleinste helft
het werkelijk áeööezz, maar dat verreweg de meesten ff`;
i slechts door hangen aan overleveringen en aan geachte
i zegsinannen, of door gedaehtelooze vrees verhinderd worden. ..;QiJi ._‘.g
Maar indien een dezer weinige oprecht overtuigden ook
na dit mijn vertoog van gedachten blijft dat de vaccinatie ,il_ iilxvïi
iets zondigs is, zoo vermaan ik hem met ernst, haar teg
blijven verwerpen, wat er dan ook van kome: want al *4iif
i wat niet uit den geloove is, dat is zonde, Mij en de
mijnen heb ik echter, in de hier uitgesproken overtuiging, jfi·`Qi`j
met een gerust geweten aan den geneesheer tot die be- e`.r.i
werking aangeboden. Maar al had die geneesheer het 1
j voorrecht niet gehad van zijn wetenschap en kunstvaar­ if
digheid door het geloof te heiligen, toch zou ik voor Y
mij haar ten behoeve van mij en de mijnen nooit anders qï_;
willen gebruiken, dan met Ambroise Paré geloovende en ~ `‘’`_ ’j `·if· ij
betuigende: vacczäzezïwf, en Goe] wcmligevzaclzlq de öesmeálzag ;¢
’sllagc, 1·‘el>»~mn­i 1873. Yi.
iii; jj Q
««