HomeEen woord over de inenting der pokkenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 798.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

L
E
17
mogelijk zijnl lk andwoorddc: heeft dan de ,,l>escl1aving”-
A (behalve dat zij, ook in 072ze stad, met de afzichtelijkstc
·? vvellust en dronkenschap bij aanzienlijken en geringen samen-
gaat) ­ heeft de ,, beschaving" dan in onze dagen kunnen
verhinderen dat hetgeen wij hier zien , op honderdduizend-
maal vergrootte schaal onder de schoonste voorivendselen
elders gebeurde? Om den bloedstroom te stelpen die, met de
stroomen van velerlei andere zonden, 00Zc in onze dagen over
de aarde golft, is iets machtigers en hoogers dan onze
,, beschaving" van noodel Daarom , nog eens , 200 Wij kiezen
i moeten, of indien, gelijk vaak geschiedt, de ,, domheid "
der geloovigen slechts het voorwendsel, maar hun _qeZ0q’ de
ezlqenlg/ce zeclezz is waarom zij aangevallen Worden, dan
stellen Wij ons met blijde bepaaldheid aan de zijde der
· steilste, bekrompenste geloovigen tegenover de humaanste,
beminlijkste, kundigste voorstanders eener gelooflooze, d. i.
in den grond ijdele en onware wetenschap. (1) En niemand
zie ons dan aan als zulken die zich beschermend tot lager
, staanden neerbuigen. Er is geen hoogere eere , dat met Gods
, kinderen gerekend , des noods gesmaad, te worden.
Maar het is gelukkig niet noodig, tusschen gelooflooze,
1 goddelooze schranderheid en vvetenschaplijke berekening
{ aan de ééne zijde, en hartstochtelijk bekrompen geloof aan
de andere zijde, een keus te doen. Er is iets hoogers dan
l die beide. Er is een geloof dat de wetenschap en hare
C ontdekkingen, de mensohelijke schranderheid en hare be- ·
. rekeningen, gaarne gebruikt, reinigt, en heiligt. Alles hangt
af van de gezimüeid des áaräeaz, waarmede wij iets doen.
(1) Het zij mij vergund, hier te verwijzen naar mijne brochure ,,Ge!0¢y’!00z«·
` Z0€i€7’LS(,’b(L]) is blind öä_q0l00f,” waarin ik de stelling, in dezen titel uitgedrukt, uit-
jx voerig rueiensehamieljjk ontwikkeld heb. (Ainsterdznn, Ilöveker 1868*.
l

z
l