HomeEen woord over de inenting der pokkenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 753.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

; l
E
l ii
i God: maar dit 000m/f reeds te doen, is gebrek aan geloofs-
vertrouwen op dien Alinachtigen Helper, die op ons gebed l
1 ons volkomen beschermen kan en wil. 3
l 'Waarom noemen wij deze bedenking eerbiedwaard en
l belangrijk? Omdat zij eene groote waczrbeicl aanraakt.
j Inderdaad wordt veelvuldig in onze maatschappij uit enkel
ongeloof allerlei voorzorg genomen. Assurantiën van me-
l nigerlei aard en naam dienen veelvuldig om een onbekeer­
lijke menschheid met bedekten haat in ’t gelid te stellen
tegen den vloek, dien God om der zonden wille over dit
i aardrijk uitsprak. Dien vloek (fluistert men binnensmonds) i
zal men loochenen, men zal de kwellingen dezer aarde ver-
minderen in zulke mate dat het vernederend woord ,, oor-
j deelen Gods " niet meer genoemd behoeft te worden. Men
l zal door gemeenschaplijk dragen den enkele voor snelle «
i lotwisseling, die aan een ,, hand Gods " zou doen denken,
bewaren. O menschheid , vertrouw op nzeï met uw gansche
hart, en steun op een kinderachtig geloof niet langer. Kom
aan, wij voegen ons bij elkander, bouwen in gemeenschaplijk y
overleg een toren, welks opperste tot in den hemel zij, en I
bebben geen Gool meer nooclzy.
Moet ik kiezen tusschen deze trotsehe ongeloovigen en -
de bekrompenste , meest bevooroordeelde geloovigen, zonder
bedenken voeg ik mij bij de laatsten. ln een geloof dat de i
l middelen voorbijziet, is niet alleen meer godsvrucht maar l
ten slotte ook meer wijsheid, dan in een gebruiken van de Z
middelen zonder geloof. Wetenschap en beschaving zonder _
godsdienst, wat zijn ze , wat beteekenenen ze? Ik stond op
i de plaats waar hier ter stede de bekende dubbele moord
heeft plaats gehad. Terwijl ik met ontroering den breeden ‘
i bloedplas aanzag zeide een der omstanders: ja, dat in een
i bescliaafd land, in onze l$)‘* eeuw, zulke gruwelen nog
l l

· i
l i