HomeEen woord over de inenting der pokkenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 787.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

i
15
is dat de menschen zoo gesteld zijn. Als het een oeráod Ware
dan zou dit woord alleen in ’t afgetrokkene kunnen gelden,
' maar niet in onzen bestaanden toestand. Want vvij zijn wer-
kelijk niet gezond. Wij zijn het geen van allen. Wij zijn,
naar onzen natuurlijken toestand, onder de heerschappij
van de bezolding der zonde, d. i. van den dood, die zich
reeds van te voren, gedurende ons geheele leven, in een
verzwakking, in een ziekelijke verstoring van de oor-
spronkelijke harmonie openbaart. Reeds het bestaan van
de ,, constitutie " van iederen bijzonderen mensch duidt aan
« dat wij den normalen, volmaakt gezonden toestand niet
meer kennen, want dan zou er ook van geen constitutie
meer sprake zijn. En nu, daar wij dan nu eenmaal allen
betrekkelijk krank zijn, hebben in onze toestanden de
gezonden, (zoo verre zij dit dan heeten mogen), wel degelyls
den rnedicijnmeester noodig. Het bij uitnemendheid achtens­
waardig streven der geneeskunde in onze dagen is juist, om
zooveel mogelijk in áyyieévze, gezondheidsleer, op te gaan.
Door liever de ziekten te ooorisomeiz dan , als ze reeds bestaan,
ze vveg te nemen, willen de geneesheeren zich zelve terecht
zooveel mogelijk overtollig maken. W
Meer eerbiedvvaardig echter, ja ten hoogste belangrijk,
· is eene andere bedenking, door welmeenende geloovigen
dikwerf tegen de vaccine gemaakt.
i Het is niet geoorloofd ­- zeggen zij - eene ziekte die
‘ nog aanstaande is, die misschien niet eens komt, reeds
‘ vooraf te trachten af te weeren. Men mag niet God voor-
uitloopen, den Almachtige trotseeren, den Heilige verzoeken.
r Zoo God ons deze ziekte vvil toezenden, wie zijn wij met
· onze kunstmiddelen, dat wij haar bij voorbaat afwenden
A willen? Neen, als de krankheid er is, laat ons dan de
j' middelen der kunst aanwenden bij ootinoedig opzien tot
I
il

I
Oi ,·