HomeEen woord over de inenting der pokkenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 714.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

( 12 j ,
t Doch op de vraag: moeten wij dan alles wat zich, hoe
ï willekeurig ook, een gewetensbezwaar (1) noemt, zoo maar _ E
. terstond eerbiedigen? - andwoorden wij verder: neen, niet _
alles. Het is niet moeielijk, hier eene grens te trekken. l
Vooreerst, een gebod van in ’t openbaar iets mz te laten wat
l geen bepaald voorschrift van godsdienst of zedelijkheid is
l b. v. iets rizfzeeels of iets dergelijks dat een ander ergert, is
t geen krenking van ons geweten. Door de vaccine-wet wordt V
ons echter geboden, zoo wij de volle burger-rechten mede .
genieten willen, om iets te doen wat strijdt met veler geweten. ‘ ,
Doch daarenboven, er is een zeker niveau, een waterpas, eene jj
aëgemeen aangenomen hoogte van vvetenschaplijke en zede-
lijke waarheden, die als maatschaplijke overtuiging gelden
kunnen. Het kenmerk van deze vaststaande slotsonimen,
van dit wettig verworven en onvervreemdbaar eigendom der
beschaving is, dat niemand ze kan tegenspreken zonder
daarmede in het volksgeweten en voor de rechtbank der
onpartijdige geschiedenis zich als een onwaardig lid der
maatschappij, als een die in schuldige nalatigheid haren
voortgang niet mede maakt, te openbaren. Zulk een vast- (
staande waarheid is b. v. de uitsluitende geldigheid der
monogamie, van ’t huwelijk met ééne vrouw. Wanneer er
derhalve nu b. v. eene vereeniging van Mormonen onder
ons opkwam voor de veelvvijverij, en zich over krenking
I van hun geweten beklaagde omdat deze niet Werd toege-
^ staan, zouden Wij volle recht hebben om te zeggen: uw
gewetensbezwaar eerbiedigen wij mei.- wij zullen u dwingen i
om, zoo gij in ons land wilt wonen, dan ook naar onze wet
(1) Men noemt het liefst yemoedsbezwaar, om den lastigen ernst van het woord r
,,geweten" te ontgaan door een woord welks klank het denkbeeld van iets weeks
en lafs opwekt. Juist gelijk wij het christelijk geloof doorgaands als ,,korkelijke
dogmen" of ,,confcssioneele thcologic" enz. hooren kenmerken.
l

~ l