HomeEen woord over de inenting der pokkenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 776.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

10
John Locke, die ook 0ls geneeskundige 0011 goeden 1100111
110011;, ons 1011d bezocht, 011 ook 11101 te ’s Hage gewoond
heeft. Hij zegt v0n ons: ,, de z0g011i11g011 die d0t volk g011iet
onder 0011 gOllV€1`11B111€l]1Z d0t bij uitn0111011c1110id gu11stig is _
voor burgerlijke 011 godsdienstige v1ij11010l, w0g011 1uim op
t€g€1111G1Zg€€1'1 d0t 1011d 00n schoonheid 011 00nt10k1ijk1101c1
111ist." G001110 w011sol1t0 ik d0t deze 10fsp100k ook mz 110g
W op 011s v0c10rl0nd 1110011t passen. M001 onze 0c101st0 volks-
traditiën worden gedurig meer v0r1ooo110nd. Dit bestrijden 1 I `
wij 111 1100m des geloofs, w0nt 1101; geloof eiseht 111 deze ­ ` ­
dingen, gelijk ik zeide, vryáeid 22001 a!Ze7z.Bijv001b001d,
gesteld d0t GF 111 011s 10nd , w001ii1 nu 00nm001 110 IS1‘äBl1€tGl”1
g0ë1110110ipe01dzij11, sl0o11ts twintig Is1·001i0t0n W01011, 011
01* 00110 wet ware voorgesteld die 10ts VOOI'SCl11’€Gf w0t 11OG-
gen00n1d 1110t 1110t mijn geweten 111001 wel 1110t d0t v011 deze
twi11tig Is1001i0t011 in strijd w0s, ik zou CF mijn stem t0g011 _yj
’€I‘l1Gi1`GD om dezer 1110d0bu1g01011 wil. (1) VV0nt 0011 g0-
{ WG1]G1]Sb€ZW€l&1‘ moet 011s 1101lig zijn. Men zegt wel: 111081611
wij d011 0110 (101111110 vooroordeelen, die zich g0wet0nsb0­
zw0r0n 11001n011, 111001 voetstoots 0ls zood0nig10t0n gelden? ’
Doe11 hierop «‘Et1]C1WOO1‘d€11 wij: de ,, (1101111161d,, V011 dingen '
die 1110t 10111011ds &ll(i1Gl'S geweten s01110nl10ng011, st00t niet
ter uwer beoordeeling. Z001 zeker echter is 110t dom, 11iet
met het volksgevoel te rekenen. (2) Zoo b0t10u1011 wij in " 4
deze wet 110t v000in0­0n10nc101110nt óók 01n d011 wille der
(1) Met opzet gebruikte ik dit voorbeeld omdat, gelijk ieder zich herinnert, het
v0eci11e­0n10ndement voor11a111e1ijk door den invloed die in dingen van geestelijke
strekking teu onzent veel sterker dan de cliristelijke is, namelijk door Israeliiiscám
invloed, in de wet geschoven werd.
(2) B. v. toen de Engelschen in Indië, eenige jaren geleden, door de invoering
van nieuwe, met dierenvet besmeerde patronen, tot dien vreesselijken opstand aanleiding
gaven, wie was toen dommer, de Hi11doe’s wier godsdienst hun het gebruik van
het dierlijke verbiedt, of de Engelsehen die niet met dat volksgevoel rekenden? K
1
1