HomeEen woord over de inenting der pokkenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 743.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

i
l.
l
8
en op aarde, dan waarvan zijn filosofie droomt. Ook de .
geneeskunde zal hij hoogachten als een kostelijke gave Gods.
Vele geneeskundigen zijn hierin bekrompen en kortzichtig,
dat zij voor ’t lichaamlijk gebied niet willen erkennen de _
kracht des gebeds, de beloften van Gods Woord, de heer-
lijke wondergaven des Heiligen Geestes ook ter genezing [
des lichaams, gelijk zij vroeger aanwezig en thands, tot
« onze diepe verootmoediging, door onze schuld, schier niet
meer te bespeuren zijn.
Maar dit materialisme is vooreerst niet algemeen. Er
zijn, Gode zij dank! vele geneeskundigen die met aldus,
naar ’t slaafsch dogmatisme van den tijdgeest, de eischen
der ervaring halveeren en de hoogste werkelijkheid mis f ­
kennen. ,
Velen onder hen zijn onafhankelijk, d. i. geloovig. En
het materialisme der anderen is volstrekt geen gevolgtrekking i
uit hun wetenschap -- of juister gezegd uit hun natuur-
onderzoek - maar slechts een bepaling van hun wil. Geen j
wetenschaplijk resultaat, maar slechts een zedelijke botheid. ,
Het natuuronderzoek heeft met deze theorie niets te V
maken.
Doch ten andere, al ware het zoo niet, dan nog zouden
wij die Gods openbaring geloovcn, geen vrijheid hebben om
daarom nu kwaad met kwaad te vergelden en de wetenschap
te verwerpen. Het geloof is het oog, de wetenschap is de al
hand. Het oog ziet de hoogere en de lagere werkelijkheid , de
stofiijke en de geestelijke wereld. De hand grijpt de dingen 1
dezer werkelijkheid aan , ordent en schift ze bij het licht dat
het oog ontvangt, en maakt alzoo de wetten of regelen helder,
die deze werkelijkheid beheerschen. Omdat er nu menschen
zijn die het geloof niet willen , daarom mogen wij de weten-
schap niet miskenncn. Omdat er menschen zijn dio zich dc j
l l
l i
l . Q

l .