HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 8

JPEG (Deze pagina), 945.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

l
s
nadere regeling der bevoegdheid het organiek besluit van
j . 1815 voor de docenten aan gymnasiën in Werking blijft. Ten _
gevalle dan nu van deze docenten schijnt de omslachtige ir
` redactie van art. 71 noodig te zijn geacht. Se)'e@g'n·t zeg ik j
i met voordacht; want de Memorie van Toelichting op art. E
71 geeft zonder eenige beperking aan den. wetgever de be-
, slissing of aan de akademische graden e11 Wetenschappe-
lijke titels eenig gewicht zal zijn te hechten bij de ver-
leening van de bevoegdheid voor verschillende betrekkingen.
Hieruit zou me11 nu mogen opmaken dat de bedoeling r,
der Regeering in art. 71 korter zou kunnen worden uit-
. gedrukt door na de woorden ,,zoo wordt bij nadere wet-
> ,,ten" het onmiddellijk volgende: ,,algemeene maatregelen
,,van bestuur, vvettelgke verordeningen of koninklijke be- i
l ,,sluiten" Weg te laten. Zelfs zoude dit artikel nog voor
ï meerdere vereenvoudiging vatbaar zijn. Maar hoe men ‘
4 l1ier ook over oordeele, zooveel is zeker, dat de macht cf, _.
1 der Regeering om de vereischten voor de bevoegdheid A i
vast te stellen hoogstens alleen op de gymnasiaal-docenten
lj betrekking heeft.
De akademische graden kunnen zeker bij in te voeren
staats-examina eenige voorrechten voor hunne bezitters op-
leveren, evenals dit nu reeds bij de geneeskundige staats-
examina het geval is en ook bij dit Wetsontwerp door-
schemert (Mem. v. T., art. 71). Toch blüven de akade-
mische graden wetenschappelijke titels; zg geven op zich
zelven nog geen bevoegdheid; door eene wet alleen, die de
. onthefling van een deel der staatsexamens voor gegradueerden
toestond, zouden zg eenigen praktischen invloed verkrijgen. 1
De Wetgeving behoeft deze ontheffing niet te verleenen en I
kan haar altoos weer opheffen. `Wel volgt uit deze om- )