HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 6

JPEG (Deze pagina), 896.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

4
op het H. O. voor ’t oogenblik uit den weg geruimd. Is
de vertegenwoordiging genegen om aan dezen en de volgende
Ministers van B. Z., voorgelicht door de akadeinische se- *i
naten, haar vertrouwen te schenken, dan is de kans tot
aanneming zeer vermeerderd. _
Kan de Kamer nu dat vertrouwen schenken? Wordt
niet de invloed der wetgevende macht te zeer beperkt?
· Moet niet de volksvertegenwoordiging toezien dat titels, _
A die een door eeuwen gevestigd prestige bezitten, met de ·
meeste behoedzaamheid en alleen aan hen, die die onder-
scheiding waardig zijn, gegeven worden? U
Ik doe, om op deze vragen te antwoorden, in de eerste
plaats opmerken, dat voor de regeling der praktische be-
A voegdheid de medewerking der wetgevende macht voor
A elk vak vereiseht wordt. Dit selignt de bedoeling te we-
. zen, al is de uitdrukking van deze gedachte niet volkomen
[ helder. Artikel 71 schrnft voor (tweede zinsnede): ,,Vorde-
I ,,ren wetten, algemeene maatregelen van bestuur, wettelijke
,,verordeningen of koninklijke besluiten tot het uitoefenen
j ,,van een beroep of bedrijf of het bekleeden van een open-
,,baar ambt of bediening, het bezit van een akademisehen
,,graad, volgens het koninklijk besluit van 2 Augustus
,,1815, no. 14, zoo wordt bij nadere wetten, algemeene
,,maatregelen van bestuur, wettelijke verordeningen ofko-
,,ninklijke besluiten bepaald, welke vereiscliten, na het in
,,werking treden dezer wet, gevorderd worden tot het uit- · =
,,oet'enen van die beroepen of bedrijven en het bekleeden ,`
,,dier ambten en bedieningen."
In het atgetrokkene is hier de macht aan de Regeering
toegekend groot, omdat zij volgens de letter dezer wet de ,
bevoegdheid tot het uitoefenen van enkele bedieningen bij ' j


l
I l
ll