HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 51

JPEG (Deze pagina), 902.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

v .._;_; { _; > .”;., <i.i ,,,
J d 49 A
‘ S - kundigen op hun standpunt beweren, dat een breeder letter-
5 j kundige grondslag dan missehien strikt noodig is den
‘ " x geneeskundigen geen kwaad zal doen, met evenveel recht
· kan weder de natuurkundige beweren, dat voor de letter-
t kundigen wat meer kennis van de natuur heilzaam zoude
r zijn., Want het gaat niet aan te beweren, dat wis- en
I _ natuurkunde geen onschatbaar middel tot ontwikkeling
I · is, al staat het dan in sommige opzichten, bepaaldelijk .
9 ' voor aesthetische vorming, bij literatuur achter. Voldoet _
" men nu aan die beide wensehen, dan zal overlading onver- A
1 mijdelijk zijn. De poging die daartoe in het leerplan Mem.
van Toel. op art. 4 en 5 gedaan is, schijnt onvoldoende.
1 Dwaal ik hierin, het zal mij aangenaam zijn, mits maar
H ten gevalle van gewenschte uitbreiding van natuurkundige
l· vakken (b. v. door plant- en dierkunde) de eisohen voor
het literarische gedeelte voor hen, voor wie dit hoofdzaak
H is, niet worden beperkt. Na vijf jaren voorbereidende stu- A
*" die mag men, meen ik, met den individueelen aanleg te
i' rade gaan en het onderwijs voor de jongelieden in die
richting voortzetten, waarvoor zij het meest geschikt zijn.
H U Indien het wetsontwerp op dit punt geen verandering ‘
B ondergaat, dan zal eene ondubbelzinnige verklaring door
C de Regeering moeten gegeven worden, dat het voorberei-
·B dings-examen van Art. 67 voor alle aankomenden gelijk
ll is, en Art. 69 geen vrijheid laat om de eisehen voor de
, verschillende faculteiten te wijzigen.
C, Artikel 68 al. 1 zegt:
l- ,, Eenmaal in elk jaar wordt aan belanghebbenden van
B- ,,Ri,jkswege gelegenheid verstrekt om de in het vorig artikel
*11 ,,bedoel_de blijken te geven, ten overstaan van eene of meer
Y- j ,,door Ons, op voordragt van de senaten van de Rijks-
3 4
E
e
i .