HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 50

JPEG (Deze pagina), 936.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

h.,; ..ï;ï§;.,.;;;.;g;;t,,,;,.,,;;a...:,4%.,;.,;;,.,;,;,;;;;.;,;m,,.;.,2,,,;,,,;,;,,;,;,,,.,;;,,,;,,;;.;_§,;;,;,,,,,,,, in _ ;K
l f ·‘« `
is ·
·, _ 48 ,
’ "l
D ,,lang van den regelmatigen gang van het hooger onder- ] .
,,,wijs aan de universiteiten noodig geaeht/’ Deze examens ]
iv gaan natuurlijk het examen tot verkrijging van den hoog- *
sten wetensehappelgken titel vooraf. Derhalve zal in art.
” v 66 moeten gelezen Worden: afgelegde examens. êi
2 di Art. 67 luidt:
,,Tot het examen in het eerste lid van het vorig artikel
’ ,,ver1neld [het laatste akademisehe examen] worden alleen l
,,toegelaten zij, die overeenkomstig de eisehen bg art. 69 J
j ,,bedoeld [door de senaten te stellen] blijken hebben ge- i
,,geven van genoegzaine voorbereiding tot het genieten
i ,,van hooger onderwijs aan eene Rüks-universiteit?
" Indien meer dan een akademiseh examen vastgesteld i
W wordt (art. 69), zal dit examen alle andere vooraf moeten
gaan. De eerste verwijzing zal dus dienen te vervallen.
, Ik zoude wensehen:
, ,,Tot het afleggen van akademisehe examens worden
`X alleen toegelaten zg, die blijken hebben gegeven van ge-
, noegzanie voorbereiding tot het genieten van hooger onder-
Wüs aan eene Rijks-universiteit."
V, ,,De voor het daartoe bestemde examen te stellen eisehen n
J zullen_ in overeeiisteminiiig zijn met het onderwijs op de
J gymnasia in dier voege, dat een vijfjarige eursus voorde
aanstaande genees- en wis- en natnurkundigen, voor de
overigen de volledige zevenjarige eursus tot het akademiseh
onderwijs voorbereidt? l
Het motief voor deze verandering ligt in de overtuiging, i
j dat de kennis van wis- en natuurkunde, die voor den medi-
cus vereiseht wordt om zijn vak met goed gevolg te be-
i oefenen, grooter is dan van de theologanten, juristen en
literatoren kan gevergd worden. Evenzeer als de letter- ,
l
ä
i
i .
‘.QQïT;.,_,,;.l.,.,-,..... g ~»·~#«~~r<v»»~»~·~»·#vvetA D ` J