HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 5

JPEG (Deze pagina), 861.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

n , -,-4 1, wat , “r,,.,, -· - ik =· w w
gr 5 { 4
q ï§L#*m`iï;> "
W . %
li
rl
li
M
l
Q! Het derde wetsontwerp op het Hooger Onderwijs heeft
li het ministeriëele bureau verlaten; bij Koninklijke bood-
l, schap van 15 Januari is een plan tot regeling van het E
li H. O. aan de overweging der vertegenwoordiging aange-
I boden, dat zich in omvang gunstig van zijne voorgangers j
‘_ onderscheidt. Het ontwerp Heemskerk bevatte 222, dat
_ van Fock 154, het tegenwoordige slechts 89 artikels. , ‘
V! Blükbaar is het den ontwerper te doen geweest om be-
twistbare punten, zooveel immer mogelijk en oorbaar, ter Q
züde te laten of in concilianten geest te regelen. De in- ej
, richting der akademische examina is behoudens Konink- l
jj; lijke goedkeuring aan de senaten der Rüks-universiteiten _
opgedragen; de theologische faculteit is in eene faculteit ä
_ van godsdienstwetenschap herschapen en van de Hervormde ,g
, kerk losgemaakt, die door geldelüke ondersteuning wordt
lj in staat gesteld eigen seminariën op te richten; welke
j waarborgen voor de bevoegdheid tot het uitoefenen van n
lj ambten en bedieningen, waarvoor tot nog toe een aka- ‘
demische graad werd vereischt, zullen verlangd worden,
l is aan eene latere regeling overgelaten; de propaedeusis ;
j is in het kader van het gymnasiaal-onderwijs opgenomen, l
ä zonder dat evenwel de opheffing van de voorbereidende
j lessen aan de hoogeschool uitgesproken is. Alzoo zgn drie
groote bezwaren tegen de aanneming van elk wetsontwerp
ls
:
S