HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 49

JPEG (Deze pagina), 854.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

{ “
‘ g 47
i slechts niet minder wordt gevraagd dan een gymnasium _
kan bereiken. De ondervinding der laatste jaren heeft ge- _
il ’ noegzaam geleerd, van hoe verderfelijke gevolgen dit op i
~ de frequeiitie der hoogste gymnasiaal­klassen Hierbij "
doet zich de vraag op, ot` voor het afnemen van het exa-
men in Art. 67. dat het tegenwoordige admissie~ of pro~
paedeutisch examen zal vervangen, uitsluitend professoren
(benevens den inspecteur met adviseerende stem) moeten
" worden benoemd. Aan de hoogleeraren wordt toevertrouvvd
‘ ­ het examen van hunne toehoorders; de billgkheid zou er I
‘ voor pleiten, om de leeraars der gymnasiën niet van het
onderzoek van hunne leerlingen uit te sluiten. Hoogleer­
aren kunnen, omdat zij soms met d.e praktijk der gymnam
.j siën niet uit ondervinding bekend zijn, veel eisclien, g
‘ maar ook, wat erger zou zgn. te weinig. De gy1nnasiaal~
leeraren zijn hier dc geschikte personen. Er komt nog bf', .
· dat het voor het onderwgs niet dan gunstig zal werken,
dat de leeraren en hoogleeraren aldus met elkaar in betrek-
· king komen en de leemten in het onderwijs met eigen oogen
V zullen kunnen zien. ln 1.845-`5(> heeft de benoeming van
W leeraren in de examencommissie ongetwijfeld op vele gym~ ·
nasiën gunstig gewerkt. Mij dunkt, dat deze maatregel
zich zoozeer door billijkheid als doelmatigheid aanbeveelt.
Ik zoude de artt. 66»~68 met het oog hierop en op het-
_ geen boven op de propaedeutica van medici en natnnr· .
i philosophen is aangemerkt, gewijzigd willen hebben.
In art. 66 staat: .
. ,,De senaat van elke ltijks­universiteit kan na - -- _
,,a/gelegd emmen aan belanghebbenden een Wetenschappelij-
,,ken titel toekennen."
Maar art. 69 wordt gesproken van ,,examens in het be­