HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 48

JPEG (Deze pagina), 890.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

· M L · - Y - _ _ _ ,.Y `4'V Q! ,‘ ]_j ,‘,,. F .__;;,_;,_.i,.,i.r,,:_;.,.,;g._;_,.;._,;,_,,:,;.n;,,._,ä_ t
r TE- c ’
. r 46 .
j ` grootte en den aard der gemeente bepalen, voor welke ,
A inrichting het zal bijdragen. A
i V De inoeilijkheden waartoe Art. 5 aanleiding geeft, zou- »
1 den vermeden en een waarborg voor eene doeltreüende ,
. subsidie van het Rijk verkregen worden, indien Art. 5
ï · de woorden ter Imoordce/ing van de genwenLel1esz·m·en wegvie­
len, en Art. 7, na alinea 1 {waan gemeenten kan ten be­
hoeve van de inrigting harer gyinnasia uit ’s Rijks kas
‘· '_ subsidie verleend worden") werd ingevoegd: ,,indien zij de ‘· ,»
;'_ · bepaling van den duur van den cursus, en van het getal j _
en de bezoldiging der leeraren aan Onze goedkeuring .
onderwerpen/`
ä ‘ Goedkeuring van het leerplan is hier overbodig, daar
i i Art. 5 daarin voorziet. K
Omtrent het radikaal, tot aanstelling als leeraar aan 4 i
. een gyinnasiuin vereischt, bevat deze wet geene bepaling.
C De bedoeling is blijkbaar {Art. 71, vgl. 89) dit bij eene ,
5 nadere wet te regelen. Dat daartoe de doctorale of de
, wetenschappelijke titel van Art. 66 vereischt zal worden, `Q
komt mij voor en in het belang van het onderwijs te wezen,
en in het belang van de titularissen zelven. Dikwüls ont- V ,c
j breekt een pas aangesteld docent onder zijne ambtsbezig­
ik « heden tijd of lust om zich voor doctoraal of promotie voor
‘ te bereiden. Of intusschen bij eene dadelijke algeheele
“l , toepassing van dat beginsel het noodige personeel zou te
c verkrijgen zijn, mag betwijfeld worden. Een tijdperk van ie
A ’ overgang van vijf jaren zou dat bezwaar uit den weg
r ruimen. `
Nauwkeurig de grens te bepalen tusschen akadeniisch en
lg gymnasiaa.l­o1ide1rrrtijs behoeft de wet niet; het kan aan de
A , senaten worden overgelaten volgens Art. 69, indien daarbij
lx
t
il c .... Q
»».;_`_#_(l`_;,F£ `J YA Y Wi ' t -#,j"xg,_’ ~«» bgg · Ls. ·.yj;;_¤