HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 47

JPEG (Deze pagina), 877.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

45 U
J S
jarigen; zal dan de Staat steeds genegen bevonden moe- _ (
j ten worden om bij onvoldoende middelen te subsidiëeren I xp
- “ totdat het vereischte aanwezig is? Ook in die gemeenten,
E die volgens het oordeel van den Minister voor dergelijke
_ inrichtingen te klein zijn? Art. 5 zegt, dat het van de
beoorcleeling van het gemeenlebcsluur afhangt, of de zeven_jarige
, , cursus zal verkort worden. Duidelijk is hier de Regee­ «
’ ring buitengesloten. Het gemeentebestuur (moest het niet
` _ zijn de gemeenlemad?) bepaalt of het den normalen zeven-
Y jarigen cursus verlangt of een korteren. Nu zal bg on-
· voldoende middelen of een slechte bezoldiging gegeven
. i worden en ee11e onvoldoende inrichting tot stand komen, `
of het Rijk bijspringen tot de helft der kosten. Wie be- i
paalt de hoegrootheid van die helft? De gemeente? Maar ,
j deze zal dikwijls de kosten onvoldoende zoo ramen, dat i
· zij de krachten der gemeentekas niet te boven gaan. Of
het Rük? Maar in dat geval kan het Rük eene som vast--
stellen, waarvan de helft niet door de gemeente gedragen
_ zal worden, en het kan dan of subsidie weigeren (Art. 7),
waarmede intusschen niets verbeterd wordt, of zich in de
L verplichting brengen om zelf het gymnasium over te nemen. ­
Dit zal toch wel de bedoeling niet wezen; het geval zou
V zich zoo dikwijls kunnen voordoen, dat de uitdrukking
, der Regeering, dat de gelegenheid lol gymnasiaal onderwijs "
eene gemeenlczzm/s zal blijven (M. v. T., art. 3), eene doode _,
letter werd. De beslissing of ergens een volledig of een i
‘ beperkt gymnasium zal wezen, kan alleen aan die gemeenten
overgelaten worden, die geheel uit eigen middelen hare
school bekostigen; met de autonomie der gemeenten schijnt
j dat alleen bestaanbaar te wezen. Maar zoodra de hulp van
het Rijk wordt ingeroepen, moet het niet het oog op de
l .
ï
e
i