HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 46

JPEG (Deze pagina), 960.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

[ - · - - W '­ i..~T ii`- J ', ,i/di ,YI.l'l.§.,,_ l;§L.,Z..,,..r` j _`
[
Y 2 l? E A
, hebben bij voorkomende vaoaturen het recht van aanbe-
veling van twee personen (Art. 9). Hun werkkring is
x . dus belangrijk genoeg, ook zonder dat zij het bestuur · “
j hebben. Dit laatste kan alleen uitgeoefend worden door E
jï iemand, die voortdurend aan de inrichting aanwezig is. _
: Z Zelfs wanneer liesluur in toezicht verandert, geloof ik
toch, dat nog aan curatoren zooveel wordt toegestaan, als Z ,
-l maar eenigszins met de verantwoordelgkheid van den rec- ‘
j tor bestaanbaar is. ` A
. Het staat aan de Regeering natuurlijk vrij, om aan de .
j subsnlln ten voordeele der gemeenten voorwaarden te ver- ‘
Q binden, b. v. met betrekking tot het aantal en de bezol- T
» diging der leeraren. Zij zal zorg kunnen dragen, dat waar zij
. ondersteunt , een minimum van bezoldiging en een maximum
j van uren wordt gehandhaafd, en dat de aanwezige onderwijs- j
krachten voldoen voor den duur van den aangenomenen cur- ·
sus. Dit behoort o. i. in de wet te worden opgenomen; zal het
" geld niet nutteloos verspild worden, dan is een dergelijke
1 waarborg noodig. Indien eene gemeente met onvoldoende a
fondsen een gymnasium van vijf jaar opricht, dan zal
volgens het ontwerp het Rijk eene toelage geven of die j L
, vermeerderen. Zie Mem. van '[`oel. op Art. 3: ,,de Staat
, ,,kan de gemeenten met ruime hand te gemoet komen in '
,,de kosten. Wordt ’s Rijks aandeel in die kosten zoo aan- [
A ,,zienlijk, dat dit b. v. meer dan de helft zou bedragen
l ,,van de sommen tot instandhouding van eenig gymnasium
,,gevorderd, dan zal door de oprigting van een Rijks- «
’ ,,gymnasium de Staat zelf kunnen beheeren." VVanneer zal
D " die bgdrage gegeven worden? Stel eens, dat eenige ge-
, il meenten besluiten tot de oprichting van een gymnasium j
J _ met zeven_jarigen cursus of de bestendiging van een vijtï
¢ : {
ii R
il · 5
» i