HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 45

JPEG (Deze pagina), 887.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

,
l ·r n
i 43 ,
nl r .
* ‘ dus slechts op enkele plaatsen, was te verkrijgen. De ge- ·
meenten moeten, zooals dit het wetsontwerp verlangt, _
voor zooveel noodig geldelijk gesteund worden in hare po-» . g
i gl gingen om op eene bescheidene schaal iets goeds tot stand
‘ / p te brengen. Maar wanneer kleine gemeenten willen con- J
nl eurreeren met de aanzienlijke plaatsen, wanneer zij b. v.
met een docent voor oude talen een vijïjarigen. of met drie i
‘ een zevenjarigen cursus verlangen, dan moet het Rük `
‘ zijn steun niet verleenen. "
Dat bp de benoeming der leeraren aan alle gemeentelijke t
gymnasiën evenals bij de voordracht tot schorsing of ontslag, i
het advies van den inspecteur wordt overgelegd, is eene niet
i onbelangrijke verbetering. Tot nog toe werden de l)€1]O€lT1lll~ L
gen aan die gymnasiën, waarvoor het Rijk subsidiegat . door
. den Minister gedaan; dat is thans, nude inspecteurinvloed
j op de keuze heeft, minder noodig. De belangstelling in ,
het gymnasium zal bij de gemeenteraden grooter zijn, wan-
neer zij in hunne keuze, behoudens advies van den bevoeg-
l den ambtenaar, worden vrijgelaten. Maar de werkkring van
ä curatoren moet bepaald worden tot toezicht, en niet verder ‘
gaan dan die van de commissies van toezicht bp het lvl. O. ' ‘
a ë ` Te eer is dit noodig, omdat ongepaste en ontijdige be- ,.
moeiing hier nog eer dan bij het M. O. te verwachten is. 2
ä Het bestuur moet niet bij curatoren wezen (art. 15), maar
curatoren moeten toezicht uitoefenen; dat zij dit met den ,_
inspecteur gemeen hebben art. 73), geeft hier evenmin
lg bezwaar als de overeenkomstige bepaling in de wet op l.
het M. O. Curatoren kunnen volgens Art. 16 aan het ge- `
I meentebestuur de voorstellen doen. die zij in het belang
van de school noodig achten; waarbij zü natuurlijk niet
` in strijd mogen handelen met het leerplan {Art. Zij
i
1
j .