HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 44

JPEG (Deze pagina), 930.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

M ~ 4
2 V .~i è
. 42
3 il
zou kunnen ontbreken. Maar de Regecring heeft het niet ­
in hare hand daarin grenzen te stellen. De gemeenten gaan
A hier onafhankelijk te werk. Klaar daarom is het te meer van
i belang, dat althans eenige weinige gyrnnasiën door het Rük jl,
jj als modellen ingericht worden. Het gymnasiaal onderwijs
, schijnt veel meer dan het middelbare rijksbelang; de leer-
T lingen toch van de gymnasiën verlaten de gemeente om _
_ er dikwijls niet meer terug te keeren, terwijl de kweeke- i L
° lingen van de burgerscholen veel meer stationair zijn. W
Yi, lndien niettemin het Rijk burgerscholen sticht, dan zou
Q het a fortiori zich met gyninasiën moeten belasten. Kan
U het niet verkregen worden dat 15 scholen met /' 30.000
i _jaarlijksche uitgaven, zooals voor het M. O. (M. v. T.,
tp Art. 7 , bl. 7), voor hetgvoorbereidend hooger onderwijs
worden gesticht, dan laat het zich toch verwachten, dat _
. de Kamer de oprichting van een paar ltgks-gymnasiën, al l
was de behoefte ook /' 40.000, gaarne zou inwilligen.
ll lin plaats dus van ,,Rijks-gymnasia kunnen gevestigd
ï ,,worden waar daartoe behoefte bestaat", Art. 3 al. 3, zou j
i ik wenschen: ,,Er zijn althans twee Rüks­gymnasia." ä
Deze zouden in den eigenlijken en oneigenlijken zin van ei
n den grond af nieuw opgetrokken kunnen worden. Er be- ‘ Q
4 hoefde niet getransigeerd, er behoefden geen inzichten van
Q curatoren en stedelijkebesturen ontzien te worden; men was
l niet gebonden aan het personeel, en de inspecteurs zouden
Y I zich hier van het doeltreffende der inrichting het best
kunnen overtuigen. à
i Boven heb ik reeds te kennen gegeven, dat kleine in-
I richtingen mij niet onbepaald schijnen af te keuren. Het I
V I zou wel een ramp voor de studie wezen, als het eerste j
voorbereidend ll. O. alleen op de volledige gymnasiën, ~
I
l
g 1
. l
K .............r...r..· - . . - H .0- ‘> ’’‘s