HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 43

JPEG (Deze pagina), 942.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

. t ` ei
in
, ‘
§ 41
centen werden aangesteld, behoeft bijna geen aanwijzing H
Evenwel de inrichtingen zijn lang, zeer lang en tot op
het tegenwoordig oogenblik verwaarloosd, en het zoude _
vl; niet vreemd zijn, als men met een tooverslag de gevolgen ë
_ daarvan niet kon wegnemen. Uitgebreide gymnasiën zooals _
die in Duitsehland, sehünen meer op het papier dan in de _*
_ . werkelükheid bestaan te hebben. Reden te meer voor de ,
‘ Regeering om een krachtig initiatief te nemen en niet ‘
maar aanvullend te werk te gaan. Volledige gymnasiën
g zijn hier thans evenzoo iets nieuws als de hoogere burger- .
» l scholen het waren; wanneer de Regeering meent, hier, meer i
dan de wetgever bn de regeling van het M. O. zulks ko11,
op de gemeenten te mogen vertrouwen, dan dunkt mij, [
. dat zij niet zoo zeer denkt aan eene hervorming van l1et n
Q gymnasiaal-onderwijs, als wel aan eene uitbreiding van de
p ll tegenwoordige gymnasiën door het toevoegen van een paar _,
klassen. Dat kon aan de gemeenten worden overgelaten,
en het Rük kon, indien niets meer vereischt werd, een- K
voudig, zooals Art. 3 voorschrijft, aanvullend te werk ,
jl gaan, zoodat Rijks-gymnasia gevestigd werden waar daar- ,
"M toe, nadat de gemeentelijke inrichtingen waren uitgebreid, { ‘
` ` hier of daar nog behoefte bestond. Maar daarmede zgn wij ,,
· niet geholpen. Niet alleen de omvang, maar ook de aard
van het onderwijs verandert,. als de gymnasia de geheele ‘
propaedeusis zullen omvatten. ‘ ·
,Hoe groot het getal volledige gymnasia (met zevenja- l `
rigen enrsus) is, dat dadelijk goed bezet zal kunnen wor-
den, waag ik niet te beslissen. Het zou wenschelijk zijn, `,
dat men langzaam te werk ging, opdat men niet in de `H
fout verviel die bn de invoering van het M. O. niet ge-
, heel schijnt vermeden te zgn. Het geschikte personeel