HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 40

JPEG (Deze pagina), 928.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

Y eg jl
rt
. l.
Y l
y ze j
F j,
E Bij veranderde behoeften van de maatschappij bestond de g
Q eenige verandering hierin, dat (gelük later Latün sohrijven I
, V en Latijn spreken) reeds vrij spoedig de middeleeuwsche
. realia werden bcsnocid, maar daarvoor kwam niets in
i plaats; de doelmatigheid van het gegeven onderwijs werd
­ niet in twijfel getrokken, maar de belangstelling van de dl
burgerij kon niet groot zgn voor instellingen, die van E ,2
. scholen van algemeene besehaving geleerde seholen gewor­
i den waren; de eerbied voor de geleerdheid van den rector I"
‘ steunde de school, al waren de praeceptoren ongeschikt *
Q en al werd er veel tgd verbeuzeld. (
v Maar er was nog eene andere reden, die de ontwikkeling
tegenhield. De inrichtingen waren stedelijk, en het toezicht
i dien ten gevolge onverstandig, nu eens drukkend, dan ­
l weder slap. Niet alleen te Groningen, maar ook elders
j vinden wij na een zeker tgdvak de weinig veranderde 2
Q Eeges Gymzzasii als nieuw ingevoerd en hare observantie in-
l gescherpt; een bewijs voorzeker, dat zü slecht onderhou-
j h den werden. Verbeeldde men zich in zulk machtsbetoon
’ alleen het geneesmiddel te vinden, men dwaalde groveligk.
· i Bij toezicht op onderwijzers is alleen ke»mi,s macht; kracht ik
tot verbetering kan alleen van meer inzicht uitgaan, dat
’i zich onder welwillenden vorm vertoont; gezagsbetooning
é kan wel beperken en wegnemen, maar de personen niet
verbeteren. En hoe het nu met de kennis van de meeste
. seholarchen gesteld was, kan men wel vermoeden; het I
‘ moet wel eene toevalligheid genoemd worden, als er per-
sonen in het collegie der ouratoren gevonden werden, die P g
in de beoordeeling van het onderwüs stonden boven den j
, rector. Zeer dikwgls was het of de curatoren a non cu- §
rando waren genaamd, en in veel gevallen was dat ge-
s
i u
` I
"­..i.~__.r..e-e..,.,.r, .. --.r..,, . _ V , i,.n-,.r.. .... M .,.. en '