HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 39

JPEG (Deze pagina), 892.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

‘ Q; MK
4
sl
37
‘‘‘,‘ weglatingen; de stgloefeningen worden in het oude placaat
van Holland. veel beter geregeld en omschreven dan in de
I voorschriften van een' eeuw later; Vossius, Corderius,
i;' Erasmus, Disticha Catonis, ltudimenta Graeca (Clenardi
ip ·of Golii), vocabularia, zgn de immer terugkeerendc bestand-
, " deelen van het gerecht. Vl’Tljl{ll1lllCl1 op geen enkelen docent
. , wgzen, die als paedagoog zich naam verwierf. Voor het
` onderwgs schgnt bg de geleerden geen belangstelling te
J zgn. De rectoren zgn alleen als geletterden soms bekend, X
maar de conrectoren en de ,,ondermeesters" zgn onbetee-
s kenende personen, en geen schgnt er geweest te zgn, die
aan eene hervorming van het schoolwezen heeft gedacht;
misschien ligt van sommige ,,virtus sepulta, carent quia {
' vate sacro" , maar juist deze omstandigheid, dat ,,eorum vita
v et mors iuxta ignorantur" pleit tegen de belangstelling; ·
die zg in ruimeren kring inboezemden. Men zonde, geheel
ten onrechte, denken dat onze natie niet paedagogisch
was; de belangstelling voor hetvolksonderwgs bewgst het
wel anders; maar zg was meer nog theologisch: de spreuk
van de broeders des gemeenen levens ,,de vreeze Gods
boven alles" was niet aanmoedigend voor de menschelgke ’
wgsheid. Het theologisch element, zoowel in het eurato­
rium als onder de docenten doorgaans sterk vertegenwoor-
digd, was toch het hoogste, dat het eenige wat veel
predikant-curatoren, die men hier tevens als vertegenwoordi-
Ji gers van het grootere publiek mag beschouwen, zal hebben
4 geïnteresseerd. Overigens waren de latgnsehe scholen ,,ge-
i leerde seholen"; in de 15de en 16de eeuw waren zg praktisch .
geweest omdat zg trivium, ja sommige quadrivium, dat
het kort begrip van alle menschelgke wgsheid was, daarbg
g gaven, en bovenal omdat zg Latgn leerden lezen en schrg ven.
I
e
E