HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 36

JPEG (Deze pagina), 917.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

j l 34 ` vi
J S
; een zekere afsluiting van den cursus kunnen plaats hebben.
r Het zesde en zevende jaar aan de gymnasiën zou dus ii tl
uitsluitend voor aanstaande juristen, theologanten en phi- Y'
lologen dienen. Het onderwijs in vreemde nieuwe talen, `"
dat voor de aanstaande geneeskundigen en natuurphiloso- v"
‘ ‘ phen even noodig is als voor de overigen, moet in de i
lagere klassen atloopen; in de beide hoogste zouden enkele i;
voordrachten over nieuwere literatuur, b. v. drie per week, jj,
x, kunnen gehouden worden.
Universeele, voor allen verpliehte voorbereiding is eene
i schoone zaak; maar indien die, uitgebreid als zij thans
wordt, voor mediei ook moet gelden, dan vrees ik, dat ; ij A
het peil voor allen hun ten gevalle verlaagd wordt, of dat ’i
de geneeskundigen eenvoudig den titel (ms zullen trachten i
te verwerven zonder zich om dien van med. doetor te be- H,
kommeren. Ik weet zeer wel, dat door eene verandering
als de aanbevolene inbreuk wordt gemaakt op het systeem _ l
· der wet; maar ten gevalle van de consequentie moet niet ü
de actueele toestand uit het oog verloren worden. Wat -
baat het den aanstaanden jurist en theologant, of de wet l
ij net ineengezet en consequent is, als zij ten gevolge van ‘
die consequentie het hun noodige niet op de beste wijze X j
leeren? Het ligt er nu eenmaal toe, dat de natuurkundige V
’· vakken eene zoo groote uitbreiding hebben, dat de letter- ` l
ij kundige studien voor hunne beoefenaars eenigszins moeten U i
_ beperkt worden; zal men nu in plaats van zich tot rede- j ·
P lijke eisehen te bepalen, het voorbereidend onderwijs voor ;`
, , die vakken nog met een a twee jaar uitbreiden? v
De vraag, hoe de volledige gymnasiën tot stand zullen l
, ` komen; waarop bij de oprichting bijzonder moet worden pt
i gelet; welke klippen te vermijden zijn, kan best ingeleid
, E j
(
li
,_____w_w_ i_,i e e g i Q