HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 35

JPEG (Deze pagina), 922.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

, f M . t - , nl - .. :·
. 33
if den gymnasiaal-cursus, alsmede uit de Mem. van Toel. op
art. 4 en 5, Latijn en Griekse/1 (bl. 4). Het gymnasium is
ii in den geest van het ontwerp de plaats voor de algemeene T
gij) wetenschappelijke voorbereiding tot vakstudie; voor de
° A laatste dient de hoogeschool.
Onwillekeurig is in het bovenstaande vooral over let-
, i terkundige voorbereiding gesproken. Is de bedoeling van de
Regeering (zooals schijnt) , dat ook in de natuurwetenschap- .
pen het onderwüs aan de gymnasiën tot de geheele voorberei-
ding voor de medische studien moet worden uitgebreid,
il, dan is het aantal uren daarvoor in de M. v. T., bl. 4,
‘ aangewezen, veel te gering. Moet het slechts dienen om
j " algemeene ontwikkeling te geven, dan wordt de studietijd ‘
der geneeskundigen, die toch reeds lang is, nog minstens
met een jaar verlengd; immers de zevenjarige cursus stelt
hen van geen deel van het tegenwoordige akademisch on-
i derwijs vrij. Zaakkundigen zijn van oordeel, dat de hulp-
middelen voor het natuurkundig onderwgs, vooral voor j
f zoölogie en botanie, aan elk volledig gymnasium niet zullen l
1 kunnen aanwezig zijn. Is dat zoo, dan zal men er wel toe
,{` moeten komen, om van de aanstaande medici en natuur- o i
Y, philosophen slechts zooveel te eischen, als zij zich na vgf
j jaar gymnasiaal-studie kunnen eigen maken. ‘
, Bij de vrijheid in Art. 5 gegeven, laat het zich voor-
, zien, dat er drie soorten van gymnasiën zullen zijn:
{ drie- 1), vüf- en zevenjarige; de tweede soort, die de uit-
j breiding zal hebben van de meeste thans bestaande inrich-
j tingen, zou voor de medici voldoende zgn. Met het einde
4 van die vüf jaren zal ook aan de volledige gymnasiën
j 1) Van tudalejarigen cursus spreekt de Mem. van T0el.; maar welk goed d
j docent zal voor zulk eene inrichting te vinden zijn?
cl 3
{
l