HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 32

JPEG (Deze pagina), 924.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.97 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

jl Sv
vooruit te komen, zetten zich dan terstond aan de voorberei-
ding voor het examen, dat zij aan het einde van het jaar
met min of meer gunstig gevolg afleggen. Die dan »
niet in staat zgn. examen af te leggen, voorzien zich ,
van een repetitor en sukkelen eindeloos op dezelfde voor vl
het examen aangewezen stukken voort, zonder dat zg op
l; de hoogte kome11 om die goed te begrijpen en te genieten.
Ik wil bij de laatsten, die door een strenger admissie-
E examen voor een deel konden geweerd worden, niet langer
' .; stilstaan, maar ook van de overigen, de wel onderlegden,
is er toch een niet gering getal, dat niet genoeg profiteert;
u j en Väll allen kan men zeggen, dat zij niet vorderen in
evenredigheid van den besteden tijd. Mijne ondervinding
jj althans heeft mij geleerd, dat op de hoogste klasse van
lf een gymnasium in GS11 jaar oneindig meer wordt afgedaan U
j dan in een akademieoursus '). Vergelük hiermede nu de
i klachten die in Duitsohland over de primaner hier en
‘ ‘ daar worden aangeheven. Ik wil aannemen, dat er nog
j meer is aan te merken dan dat zij nu en dan in koffie- Y
j huizen loopen en (o tempora, o mores!) biljart spelen. Als
5* [ dit het summum is, dan denk ik, dat de strengheid van
# de sehooltucht, waaraan men in Duitsehland gewoon is, `
, de grieven wel wat heeft overdreven. ,
g . ‘ Het spreekt van zelf', dat men meer kans heeft op uitste- i
li _ kend wetenschappelijk onderwüs aan drie hoogescholen
u dan aan een tiental volledige gymnasiön. Maar de vraag
l) Ik haast mij hierbij te voegen, om alle misverstand of verkeerde ge-
· volgtrekking te voorkomen, dat ik hier niet uitsluitend het oog heb op
. Groningen; integendeel, er wordt te Groningen beter college gehouden,ook,
, en vooral, door de best onderlegde studenten, dan te Utrecht in mijn stu-
j dietijd het geval was. ig
l
fxä F" ' I jupe _ Nw " ' _, A .._M-,..n-g,» ~ www