HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 31

JPEG (Deze pagina), 880.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

l_ 29 a
lj l
j wetenschappelüke vorming, dan voor hen, die de wetenschap j .
der philologie vooruit willen brengen. Niet dat het onder- “
wijs van de eerste minder degelgk zou behoeven te zijn, "
· maar uitweidingen over grammaticale bijzonderheden en za-
, kelijke moeilijkheden, over den diplomatischen grondslag van
de teksten en derg. moeten daar eene meer beseheidene plaats v
innemen. Ook zijn niet alle voor philologen belangrijke r
auteurs voor propaedeutiei geschikt. Het gevaar, dat de lite~ M
(hl rarische colleges iets hybridisch krijgen, zal afgesneden zijn, _
en met milder hand zal de philologie gediend kunnen
lj worden, terwijl de professoren in de letteren geen tijd K
voor het voorbereidend hooger onderwgs zullen behoeven i
te geven. Mij dunkt dit voordeel is zoo in het oog vallend,
dat ik daarbij wel niet langer behoef stil te staan. Slaan "
wij het oog op de nadeelen, die voor de gyninasiën ge-
vreesd worden.
Men wijst op het gevaar dat voor de leerlingen der .
grootere gymnasiën uit de verlenging van den cursus zou
ontstaan; men meent, dat de ongebondenheid der ,,jn·i­
3, maner" in Duitschland ons hier een at`schrikkend voor-
beeld moet zgn, en gelooft, dat onze gymnasiasten niet ,
zoo lang op de schoolbanken zullen te houden zijn. Maar
men vergeet daarbg, hoe onze propaedeutici aan de hooge- l .
jl school hun tijd dikwijls doorbrengen. Een deel van het eerste, l
voor de meeste het eenige jaar van de propaedeutische studiën,
gaat verloren door het novitiaat. Voordat de aangeko-
_ menen zich in de voor hen nieuwe wereld hebben geori-
enteerd en de door de vacantie en het eerste genot van
ë het akademielevenatgebrokene studiën hebben hervat, is
@ de helft van de propaedeusis voorbij; zij, die een goed ·
gymnasium met vrucht hebben afgeloopen en wenschen