HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 30

JPEG (Deze pagina), 923.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

;.= · ~ te tu
28 l
deutisch examen voorbereidt; het is dat onderwijs, dat
gegeven wordt ten gevalle van hen, voor wie de vakken,
waarover het examen loopt, geen hoofdzaak maar bij- /5
zaak (hoe belangriik overigens) zijn; van hen, die ze niet ­
uit een zuiver wetenschappelijk oogpunt willen beoefe- ,
nen, maar een doel voor oogen hebben, dat daarbuiten [
ligt; die niet de wetenschap om de Wetenschap zoeken,
, p maar om zich den toegang te verschaffen tot die studie,
die voor hen hoofdzaak is. Of de vakken, die daartoe behoo- °‘»4·
k D J ren, tot eene bepaalde studie voorbereiden of algemeene vor-
ming op ’t oog hebben, is naar de gewone opvatting onver-
· schillig. Chemie moge als propaedeutiseh vak alleen voor aan-
staande geneeskundigen, Romeinsche oudheden alleen voor
den aanstaanden rechtsgeleerde vereischt Worden, daarin
komen beide overeen dat hunne beoefening door de pro- lr,
nl praedeutici niet het vooruitbrengen der Wetenschap bedoelt.
‘ De studie van het Romeinsch recht daarentegen is rechts-
ik , studie, geen voorbereiding tot die wetenschap, of 1nen
, moest onder rechtsstudie alleen studie van het hedendaagsch
, recht verstaan, iets, dat in. i. een zeer bekrompen opvat­ ,
" ting zou wezen. jiff-·
J · Dit aldus omschreven propaedeutisch onderwris, dat
l zieh in methode van het vakondervvijs onderscheidt, moet
{ . van de hoogeschool verdwijnen. Dit zal en voor de uni- ig
Z , versiteiten en voor de gymnasiën gunstig werken.
v i De philologische lessen zullen dan alleen in de behoefte
D der philologen hebben te voorzien. Het organiek besluit _
van ’l5 schreef dezelfde colleges voor propaedeutici en
i literatoren voor. Dit was een misgreep: kritische en gram-
maticale kwesties moeten op andere Wijze voor hen be-
v handeld worden, wien het te doen is om eene algemeene