HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 28

JPEG (Deze pagina), 951.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

li
¤ * ’ l
il z . je
j 26
T ,,denis der godsdienstige leerslcllingen/’ ls dit laatste historie
. ciogmmum? Maar hoe kan deze van de geschiedenis der
2 . . . . »
. godsdienstige stelsels afgescheiden worden?
` Het is mijn doel niet om alles wat op de universiteiten T
betrekking heeft te behandelen, te minder, omdat zeer l
"’¥ g veel, wat daaromtrent is voorgeschreven, mij, zoo al
j ? niet absoluut goed, toch eene aanmerkelijke schrede op den
jj E weg van den vooruitgang sehgnt. De aanstelling van hoog-
ll leeraren op aanbeveling van den senaat 1), de legitimatie ""‘
j t van privaat-dooenten 2), de betaling van een vast jaargeld
ï door de studenten, dit alles is zooverre boven het bestaande
te verkiezen, dat het alleen reeds, ook al bleef het ove-
rigen overanderd, eene aanmerkelijke verbetering van ons · i
‘ hooger onderwijs zoude zgn.
. . . 2,
De ontwerper heeft niet takt den bestaanden toestand
`l
in ’t oog gehouden en zich daaraan zooveel mogelijk aan- I
·, gesloten. Het is zeer gemakkelijk om te idealiseeren, i
Q i maar de schoonste idealen zgn dikwijls onbereikbaar en r
j reeds als zoodanig in eene wet af te keuren 3). Deze
, _ ` ‘) Liever nog van de tacnlteit, waarbij de vacature is. I
2) Een privaat-docent zal moeilijk van zijne openlijke voordrachten bestaan
‘ als alleen hoogleeraren examineeren en de college-gelden afgeschaft zijn
` (Art. 38). Het voorrecht om openbare lessen op de series lectionum aan
l te kondigen, het eenige, dat hem is toegestaan, is dus niet groot. Het
l l schijnt mij daarom minder gepast om de verkrijging van dat voorrecht
‘ ‘ van het verdedigen van een specimen of >>habilitations­schrift" afhan­ i
, kelijk te maken. Zonder buitengewone talenten zal niemand als privaat- ·
j docent slagen. Zijn er die invita Minerva het beproeven, dan zal wel op hen _.
­ van toepassing zijn: çpoïlïe üàvvw, iv póvw xvpèv P·áfên­ Hadden wij slechts éene ’V
lllllV€1`Sll)C‘llZ, (lllll ZOllCl€ll RF lïl2l2Ll,l`€g6l€l’1 1’DO€l,Bl’l g€l’lOl’l'l€ll ’VOl`ClGl'1 OH] (lf.3 PO- A
l sitie der privaat-docenten te verbeteren; zij zouden dan in het organisme
j onmisbaar zijn.
j 3) Daartoe zou zeker niet behooren de bepaling dat de secretaris van den i
j E ak. Senaat langer dan een jaar aanbleef. Tot bevordering van de orde in
` ’t bestuur schijnt dat dringend noodzakelijk (Art. 50). V
i
I
· ;
. á
( l
‘êQ li ·.·· . '· . _ ij _>___ _­ V: ' W U Y, .,_ . Mw N `·`~U_`wWnn.*~Ml J -·­­« ‘~ -