HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 26

JPEG (Deze pagina), 871.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

ïïe

24
dat deze zelfde wet aan de klassieke letterkunde op de
; gymnasia eene zoo ruime plaats verleent. Wat zij moet
~ bevorderen is om!eru.·gy's·,· dit blgft in ’t eind toch eene prak- $·
tgk, die hier niet weg te cijferen is. Dit moet de vrucht zijn
van de wetenschappelijke instelling, dat zij wetenschappe-
lijke kennis en wetenschappelijk leven vermeerdert; deze
r i ‘ praktijk is uit den aard der zaak van eene wetenschappe-
, , lijke instelling, die tevens inrichting voor onderwijs is,
onafseheidelük. Al ware het dus alleen met het oog op *è
de vorming van gymnasiaal-docenten, zou ik het voorschrift :3
A der wet in dier voege willen uitbreiden, dat na b werd ”
._ ingevoegd: Gricksc/ze cn, Romeinse/zc oztclhcdezz. Ik zou hierbij
meclzaeologie voegen, indien niet c uitdrukkelijk de ge-
; schiedenis der kunst voorsehreef, waarvan de kennis der
l antieke kunst een onderdeel uitmaakt. F,
Om in korte woorden mijne opmerkingen te resumeeren A
zoude ik voorstellen te lezen: '
i . tt. de wijsbegeerte en hare geschiedenis;
g h. de Grieksche en Latijnsche taal- en letterkunde;
" c. de Grieksche en Romeinsche oudheden; j
d. het Sanskrit;
‘ e. de Nederlandsche taal- en letterkunde;
jï de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche taal- en let-
terkunde ; g
V g. de geschiedenis met aardrijks-, land- en volkenkunde ,
. en de geschiedenis der kunst. *
· Angelsaksiseh en Gothisch worden niet afzonderlijk ver- A-,
meld, omdat eene opzettelijke behandeling daarvan, terwijl
I en Nederlandsch en Hoogduitsch gegeven worden en de
professoren in die vakken voor de beoefening van Angel-
saksisch en Gothiseh de noodige aanwijzingen zullen kun- {
_ _: :,_," W, V n _ I ___ _ _ __ . _ /;-­ ­ ·w······«··‘=~¤<= ` . .·.- .­ -Y­··~-­­~·­~·­·-»·~­‘· v`; ": A wi ­ i Q-