HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 24

JPEG (Deze pagina), 972.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

*.32 . 1
[jl ; , .
l l 22 i
l i naar de bedoeling van den ontwerper onder gesclzieclcnis,
op sub 0) begrepen. Niemand toch zal durven aannemen, dat ­
` E deze vakken vergeten zijn. Evenwel geloof ik 11iet, dat zij 4*
daar tehuis behooren; zij treden veel meer in details dan
voor de algemeene of zelfs voor de speciale geschiedenis
;j· i van Griekenland en Rome noodig is. Dezelfde opmerking
f moet met betrekking tot de geschiedenis der letteren (sub 0) A
, _ gemaakt worden. Om de geschiedenis van een volk en zijne
ontwikkeling te kennen, is literatuur onmisbaar; maar even- ‘ ·`
` zeer als de geschiedenis van kunsten en wetenschappen _.`
` meer bevat da11 de algemeene geschiedenisdaarvan kan
·, opnemen, heeft ook de geschiedenis der letteren recht op
eene afzonderlijke plaats en eene meer uitvoerige behan-
· deling. De volksgeschiedenis begint met de voortbrengse- p
,_ len der literatuur, zooals zij daar afgewerkt voor o11s
liggen, en gaat hun invloed op den geest en de lotgevallen `
van de natie na; maar de historia litteraria vat de literatuur
l bij haar wortel aan, gaat den oorsprong der verschillende
kunstvormen en den invloed, dien de eene auteur op den ande-
ren heeft geoefend, na; zg begeeft zich in de werkplaats
i van den letterkundigen kunstenaar en versmaadt het niet om
i ook afgelegene hoeken van het terrein te bezoeken en het
studeervertrek van den taalgeleerde binnen te treden. Dit i
V behoort in de algemeene geschiedenis niet tehuis. Of zou
` men aan Thespis en de oudste Grieksche zangers, aan
[ Ennius en Lucretius daar recht kunnen laten wedervaren?
of het gepast rekenen dat aan de poëzie en de grammaticale
studien der Alexandrijnen, die toch op de maatschappü
I geringen invloed hadden, of aan de declarnatores en rhetores j
onder de Keizers daar eene bijzondere opmerkzaamheid werd
geschonken? De historia litteraria van Griekenland en Rome
ï
. .... . .. . ...l .- i · .... -l·- » · ~--~ v ‘ ov