HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 23

JPEG (Deze pagina), 890.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

. g , _, · P
1 ¤*
l 21 .
{ taal niet kennen, mits zg als wetcnschappelgke mannen i
­ bekend zgn, voor dit doel bruikbaar, toch is het wel niet j
" met zekerheid te zeggen, dat de waarlgk geschikte per- ,
Y? sonen zouden over te halen zgn, en Nederlanders zouden `
buitendien, omdat hun onderwgs zich beter aan de Ne-
derlandsche literatuur zoude aansluiten, de voorkeur ver-
dienen. Wanneer een zekere tgdruimte bg de wet voor ;
de vervulling der bedoelde lecrstoelen werd toegestaan, zou .
toch deze zeer gewenschte zaak haar beslag kunnen krg- {
,, gen. Of zou het eene te hoog gespannen verwachting zgn, i
,` wanneer wg ons vlciden, dat in een niet te ver verwg-
derd verschiet aan onze universiteiten vcordrachten gehoord
werden over Shakspere, de Nibelungen en de Divina
. Commedia? of dat men ook voor oud-Fransch hier het noo-
­ dige kon machtig worden? of dat met der tgd de klove
tusschen de beoefenaars van Aeschylus en Shakspere,
Vergilius en Dante niet onoverkomelgk scheen? Als in de
wet de Germaansche en Romaansche talen en hare letter- l
kunde zóo werden opgenomen, dat dit onderwgs, hetwelk
bovenal degelgk moet zgn, binnen een tgdvak van tien
· jaren b. v. werd geregeld, dan zou daardoor aan de bil-
lgke wensehen van zeer velen voldaan worden. 1
g De hulpvakken voor de klassieke studiën: 1) palecogra-
, p/Lie en kritiek, 2) prosodie en ·metriek, epigrap/ziek, 4) munt- en.
F pemringkzmclc kunnen in de wet voorbggegaan worden, deels
omdat zg (namelgk 1 en 2) onder Grrieksche en Latgnsche l
r met- en letterkunde begrepen zgn, en de wetenschappelgke be- l
handeling van de auteurs zonder een en ander niet denkbaar
·, is, deels (voor zoover 3 en 4 aangaat) omdat het niet moge- J
, lgk is, dat zg aan elke universiteit goed systematisch worden i
,€ gegeven. Romcinsche en Grrieksche antiquiteiten zgn zeker
3 e,
l
l
l
r .