HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 22

JPEG (Deze pagina), 908.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

er l
behandelen. De Romaanselie talen moeten als dochters van
het Latgn niet die taal in verband worden gebracht; .
de band, die oude en nieuwe letterkunde vereenigt, `·
nauwer toegehaald. Er moeten middelen worden aan- Y4
gewend tot het aankweeken van wctenschappelgk ge-
r vormde docenten der nieuwere talen, niet zoozeer om het
j onderwgs in die talen voor de toch reeds zoo overladene
i· r` leerlingen der burgerscholen uit te breiden, als wel om
k het meer rationeel en vormend te maken. Dit nu zoude
bereikt worden door het oprichten van eenige leerstoelen ;_
A voor die vakken aan de Hoogeseholen en door het instel- ,‘
‘ len van een akademisclien graad in de taal- en letterkunde
Z der nieuwere volken. Ik zie daarin ook een middel om den
invloed der klassieke studiën te vermeerderen. VVant voor j
een akademischen graad in de nieuwe talen zou kennis .
van ’t Griekseh en Latijn vereiseht moeten worden althans
in dien omvang, die nu voor het propaedeutiseh examen
gevorderd wordt. lets van de methode der klassieke kritiek
en exegese zou aldus op de studie der nieuwe talen wor-
=· den overgebracht.
Vraagt men of de hoogeschool de aangewezen plaats voor ­
deze studiën is? lk antwoord: indien de universiteit de
plaats tot aankweeking van wetenschap is en de nieuwe.
talen wetensehappelgk moeten behandeld worden, dan is _
de universiteit voor die studie juist geschikt. Waar zoude
ook elders daarvoor gelegenheid zgn? Toch niet op afzon-
derlgke seininariën? Indien studie van oude talen bg die ~,
der nieuwe een onmisbaar vereisehte is, waarom dan geen
combinatie? ,
Moeilijk zou het zgn geschikte professoren voor deze F
vakken aan te wgzcn. Al zgn ook vreemdelingen, die onze
t
. E
` 3
l
l
l
W ..__ . , F