HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 21

JPEG (Deze pagina), 912.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

A¢;_ , M....n,_. .. M. - .. W. . -. . ..--v . W
*
( _ 19 t
jl " _.
3 zal moeten gegeven worden; evenmin bepaald, van welke t
volken de taal- en letterkunde bedoeld worden; ook met
geen Woord melding gemaakt van de zoogenaamde realia.
{ Met het doceeren van de literatuur en de taal van een ‘
paar volken, de Grieken en Romeinen b. v., en met een
, ` `college over geschiedenis en hare hulpwetenschappen en
over de geschiedenis der kunst zou men voor b en c
i kunnen volstaan. Dit is zelfs voor een minimum te weinig.
De taal- en letterkunde van Griekseh, Latgn, Neder-
landsch en het Sanskriet moeten als onmisbaar in de
wet genoemd Worden. Voor de explicatie va11 Grieksehe ‘
. en Latijnsche teksten kan Sanskrit zeer wel gemist ·
` Worden; maar als grondslag van vergelijkende taalstudie ‘ 1
‘ en vergelijkende mythologie behoort het aan elke uni-
, versiteit te huis; zelfs de beoefenaar van klassieke letter-
kunde kan er bij de richting, die de studie van Griek- j
1 sche en Latgnsche etymologie genomen `heeft, niet ,
buiten. j
Indien hier kwestie van onbeseheidenheid kon zijn, zou c ,
*', ik vreezen mij daaraan schuldig te maken; maar ik geloof 1
in het belang der zaak hiermede nog niet tevreden te moe-
E _ten zijn. De wet op het M. U. heeft examens voorgeschre­
j ven in de Fransche, de Engelsche, de Hoogduitsche taal-
en letterkunde; maar nergens in het land bestaat de ge-
legenheid om onder goede leiding deze vakken weten- l`
schappelük te beoefenen. Nu kan een examen-commissie
_ gi. de resultaten van studie beoordeelen, maar de goede me-
thode niet geven. Het is eene bepaalde behoefte, dat in é
deze vakken Wetenschappelijke voordrachten worden ge-
houden door universeel ontwikkelde docenten, wier kennis
v verder reikt dan de enge grens van het vak dat zij moeten i
jr .
Y
tl ‘
1