HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 20

JPEG (Deze pagina), 955.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

f l . 2
êxà ‘
gt
? is .
worden, wat n·{;°:i;já»z.g der Ziozenszamzrio z»«l;l«:n anders kan te
beteekenen dan gedeeltelüke weglating. Aan eene andere
ï qualiiieatie der opgegeven vakken kan niet gedacht worden.
Ook de sehikking van de verschillende enderdeelen van l
elke faculteit doet niets ter zake. Er blijft dus wel niet jl
U anders over dan dat ujjzigjizzyj, naast ze-libreieling geplaatst, E _
W en daarvan blgkbaar onderscheiden, beperking bedoelt. ‘
Maar als het vorige iets zal beteekenen, dan moet dit ·
l l veranderd worden. Vjïant wat beteekent die geheele lijst
van vakken, als zij geen waarborg geeft dat zij aan alle ¤
~ universiteiten zullen gedoeeerd worden? Indien de wet in
E i bijzonderheden trad en een tal van hulpwetensehappen had
j opgenoemd, dan zou licht een of ander vakje kunnen ` [
weggelaten worden zonder dat daardoor de doelmatigheid _ _
van het universitaire onderwijs in zijn geheel in gevaar
werd gebraeht; stel b.v. dat ehronologie ware voorgeschreven `
of seholastisehe theologie of statiea, dan zou niemand kunnen
Q beweren, dat zonder de opzettelijke behandeling van deze j
ï vakken geen mogelijkheid bestond om tot een wetenschap-
t pelijk beoefenaar van gesehiedenis of godsdienstwetensehap
A 1 of natuurkunde aan zekere universiteit gevormd te worden;
l maar nu alleen hoofdzaken zijn genoemd, moet eene in- l
J krimping van het programma niet in aanmerking komen. A j
f 'Nietalleen houd ik het door de Regeering opgegevene
j minimum voor alle universiteiten onmisbaar: nog iets
· meer dan dit is althans in eene enkele iaeulteit wensehe-
lijk. Onder wijsbegeerte en letteren vinden wij ,,a.. de
Wwijsbegeerte en hare gesehiedenis; b. de taal- en letter- vf
,,kunde; c. de gesehiedenis met aardrijks-, land- en volken-
,,kunde en de geschiedenis der letteren en kunst." Er
j wordt niet voorgesehreven dat er vergelijkende taalkunde ·
r tl
l