HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 19

JPEG (Deze pagina), 890.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

"'"""' "’ "‘ ,,,.,.,,.,,,,..,..,.,.,,.,.r.._..,.n, #.......,..~.,... .. ........e,_ . ....« -~.
V
. ll
l l`
{ stand kwam; vergelijkende taalstudie is ee11 afzonderlijk
E vak geworden sinds de kennis der talen meer volledig is
IS en eene grootere overeenkomst in wortels en buigings-
uitgangen heeft doen kennen, dan men ooit vermoed
had; de kennis der godsdiensten in hunne verschil-
i lende vormen en eigenaardigheden en de vergelijkende
ll mythologie zijn als wetenschappen erkend; aan histologie
j en gynaecologie werd in 1815 als afzonderlgke vakken
`~,ï niet gedacht. Niemand kan bepalen, hoeverre de splitsing
L van de menschelüke wetenschap zal voortgaan, en of niet op
l l onderdeclen, die thans verwaarloosd zijn, door nieuwe studiën {W
· E of ontdekkingen een geheel nieuw licht zal vallen. Aan
i de uitbreiding derhalve van het wetenschappelük onder-
l Wüs moet geen belemmering in den weg gelegd worden.
Q, De moeilgkheid van het tot stand komen van wettelijke {
{ bepalingen op het H. O. is bij ondervinding genoeg ge- «
bleken. Het is dus zeer toe te juichen dat art. 20 den
i Minister in staat stelt om zonder verandering van de wet , j
, het getal van vakken uit te breiden; van den kant 1
l ‘ van de Kamer kan hiertegen geen bezwaar bestaan, j
" omdat de Minister, die de uitbreiding verlangt, bg de wet- h 4,
V geving de middelen daarvoor moet aanvragen. Daardoor
. kan dan ook de opsomming der vakken in de wet zeer
M kort zijn en een noodzakelük minimum bevatten. j
De uitdrukking, die op het slot van art. 20 gelezen
wordt: ,,Wij behouden Ons voor, aan eene of meerdere
a ,,Rijks-universiteiten bovenstaande vakken te wgjzigea of uit
EP ,,ie breiden," is te onbepaald. Zij zou niet alleen vrijheid
geven tot het toevoegen maar ook tot het weglaten van l
vakken en dus de geheele vooratgaande opsomming l
nutteloos maken. Toeh wil het mij niet duidelijk 5
2 I
ll
'll , e­-· ll