HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 18

JPEG (Deze pagina), 923.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

g ki
lj; .
IG
. wel moet 1nen de utiliteit niet in dien zin opva.tten, dat ,·
« datgeen, wat den geest en het gemoed veredelt, daarvan i
wordt uitgesloten; ware dit het geval, dan zoude de we- ‘ï,
{7 tenschap dienares van het stoffelijk belang worden, en daar
__ nu juist de opvatting van utiliteit, »modza.l:elq'/t/Leid, praktisch
mu en derg. zoozeer verschilt, en dit de deur openzet voor ‘
` bekrompen vakstudie, zijn de universiteiten bn dit wets- j
ontwerp te recht als scholen beschouwd, waar de wetenschap j
l om haar zelve beoefend wordt; er is van de overtuiging N.
uitgegaan, dat het nastreven van kennis, alleen voortge­ l
vloeid en geleid door de begeerte om de waarheid te weten,
` reeds een staatsbelang is. Dan alleen, wanneer de weten- . ,5
schap van het praktisch belang wordt los gemaakt, en
, het onderzoek zich vrij in a.lle richtingen verbreidt, mag E
‘ O men verwachten, dat de maatschappij op dikwijls onver- {W
wachte wgze door nieuwe ontdekkingen gebaat worden {
g zal. ,,Sehulen und Universitaten, zeide Schleiermaoher 1),
, ,,leiden je langer je mehr darunter, dass der Staat sie als '
,,Anstalten ansieht, in welehen die Wissensohaften nicht
W ,,u1n ihrer, sondern inn seinetwillen betrieben werden." l
` Terecht heett dan ook het wetsontwerp de vrijheid ge~ ··
’, laten om nieuwe vakken aan de art. 20 opgenoemde toe te V
i‘ voegen, omdat bij de uitbreiding der wetenschap nieuwe ,
­ leerstoelen wensehelijk kunne11 zgn. Niet alleen breidt het. r
veld der wetenschap zich dagelijks uit, maar ook kunnen de
A inzichten veranderen omtrent het betrekkelijk gewicht van
elk onderdeel. Geologie en palaeontologie nemen, sinds men .
I zich van bestaande tradities heeft vrü gemaakt, eene ge-
heel andere plaats in dan toen het organiek besluit tot
‘) Aangehaald door Ch. de la Saussaye, inaugureele redevoering, p. 39.
I
lr