HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 17

JPEG (Deze pagina), 896.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

1 15
_ N ephelokokkygia aanlanden e11 de meening voedsel geven,
S dat elk hoogleeraar ook eene school vormen zal; ’t was al-
i, leen om het wensehelij ke aan te wijzen, al ware het ook 11iet
geheel bereikbaar. De vraag was, of ook de kandidaats, of EM
de voorlaatste akademische examina (want omtrent het laatste
1 bestaat g€C11 verschil) aan de hoogeschool moesten worden
afgenomen. Ik erken ook 11a het gezegde gaarne, dat de
zaak twgfelachtig is, en voel te minder aandrang om er
langer bij stil te staan, omdat, al laat ook het wetsont- °
i werp (art. 69 in verband met G6) de handen aa11 de aka-
demisehe senaten vrü, om voor het kandidaats-examen eene iv;
ë commissie voor te stellen, toch de ka11s va11 slagen voor i
i mij gering schijnt. Kan men niet wat men wil, me11 moet
E willen wat me11 kan.
rg, Welke vakken voor de examina zullen vereischt worden,
‘ is eene zaak van later zorg. Te recht wordt opgemerkt,
dat de eischen voor de examina geen leidend beginsel
moeten zijn bij de bepaling der aan de hoogeschool te Z j
E geven lessen. Zoo is dan ook de praktische bruikbaarheid j
i of het maatschappelijk belang gee11 maatstaf bij de keuze, ,
' maar wel de wetenschappelijke waarde. Daar evenwel die ‘ i
vragen, die voor de maatschappij buitengewoon veel ge-
wieht hebben, ook met de meeste zorg wetenschappelijk
behandeld zijn, zoo zullen zij ook, reeds uit een we-
teuschappelijk oogpunt, bij de behandeling der wetenschap
j aan de orde zgn. 't Zij 111Cll dus de utiliteit (in den
ruimsten zin) of wel de wetenschappelü ke waarde tot 2
F grondslag legt, de uitkomsten zullen in de keuze der
, vakken wel niet zeer uiteenloopen. Goede praktijk is zonder l
l theorie niet denkbaar; de praxis volgt regelen, en het
stellen C11 systematiseeren van regelen is wetenschap. Even- i

l ‘