HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 16

JPEG (Deze pagina), 956.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

; `
¥’
. ï 14 1
V en elk harer onderdeelen nauwkeuriger wordt behandeld, _
. zoodat specialiteiten alleen haar kunnen vooruitbrengen,
naar die mate moet vroeger gelegenheid gegeven worden om li
met een bepaald onderdeel zich speciaal bezig te houden.
Daarom wenschte ik het laatste akademische examen tot
i zeer weinige vakken te beperken, uit den kring zijner
` wetenschap door den examinandus zelven aan te wijzen,
,;_ met dien verstande dat het voorafgaande examen (vroeger gx
kandidaats) over het geheele vak liep en slechts een over-
zicht bedoelde. Het laatste examen moet m. i. niet uit ge-
heugenwerk bestaan, maar resultaten van eigen onderzoek,
j maar dan ook op beperkter terrein, geven.
v, Door deze regeling zoude dan ook de aemulatie tusschen j
de verschillende universiteiten, waarvan de Memorie van j
I Toel. op art. 66-71 spreekt, blijven bestaan. De aemulatie 3;
jg , is in de ooren van sommigen geen welluidende klank, maar · l
n om äpa jaoüvov Em épiöoiv yévog, MX éïi yuïoiv aim doo. De vroeg-
gere concurrentie vervalt, daarvoor komt een wedijver onder
* D de hoogescholen, om hare bijzondere opvattingen van de i
, wetenschap te rechtvaardigen. Eenvormigheid in de methode j
jl ‘ is voor de wetenschap niet wenschelijk; verschillende rich- ‘
j ·, tingen moeten zich kunnen ontwikkelen. Elke van deze
i ? is, evenals elk wetenschappelijk systeem, eigenlük eene
i - eenzijdigheid; de eene zal aldus tot aanvulling of correc-
tief van de andere dienen moeten. En wanneer dit niet
. aan dezelfde hoogeschool plaats heeft door privaat-docenten, j
dan is er meer dan eene universiteit noodig. Maar wanneer
i door een allen gemeenzaam eindexamen de studiën op
dezelfde leest geschoeid en alle doetoren naar hetzelfde ,
model geknipt worden, dan vervalt dit voordeel.
Mais revenons a nos moutons; ik zoude misschien in

1
l
,._- .,__ nx. j . _ . ._ _