HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 15

JPEG (Deze pagina), 877.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

l iê
l
l i
2
" l
g is
ä
3 bij de geheele onbekendheid van de eiachen van den exa- §
% . . . .. ‘
ä mmator den examinandus even noodig zou schijnen; daar-
i . . . , ­ . • l
2 door zouden helderheid van inzicht en zelfstandigheid zeer
benadeeld worden. Alles evenwel tegen elkaar gewogen, jl
, schijnt het mij dat de schaar over moet slaan naar een- gj
‘ !=t
i parige kandidaats-examens 1) met matig gestelde, maar streng _
l vol te houden eischen. De bedoeling van deze examens
zou niet zoozeer zijn om met volkomen juistheid de maat
van kennis, van elk der exaininandi op te maken, als wel ` X
om te onderzoeken of het onmisbaar noodige voor verdere
zelfstandige behandeling der wetenschap aanwezig was, {
om aldus een slagboom in den weg te leggen tegen traag-- l
heid en om de meening te voorkomen, dat de eisohen aan de l
, verschillende universiteiten zeer uiteenliepen. De tegenwoor- X
dige wijze van examineeren leidt zeker minder tot examen-, i '
meer tot college-studie. En ook deze heett haar bezwaar; Q
j zij ontaardt in excerptenstndie en kan evenzeer leiden tot h M
j nutteloos geheugenwerk; en hierop heeft de andere wijze ll
A van examineeren dit voor, dat de voorbereiding ten minste
E op grooter schaal wordt ondernomen en eer een over- “
l zicht van ’t geheel kan geven. i l
s V . . l
Met betrekking tot het laatste akadennsche examen
l meen ik dat men eene alcremeene examen-commissie zou
` 7 O
kunnen missen; nadat het noodige overzicht van het vak ·j
is verkregen, moet ruim gelegenheid gegeven worden tot
. . . . l
-· eigenaardige ontwikkeling naar aanleg en keus. Naar mate ·
de wetenschap meer in kleine afdeelingen versnipperd wordt
__.-_.
ll Kortlxeidshalve gebruik ik dezen term in den zin van het voorlaatste l
akademische examen, in de veronderstelling dat er twee vak­examens zullen l
worden behouden. Zoo heb ik ook enkele malen van doetoren gesproken,
V ofschoon die titel in het wetsontnwrp niet voorkomt. A
i 2
4 » ,«. jg. ­x. .r , · ` J , ’ ­~ ' . ~·;;‘j