HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 12

JPEG (Deze pagina), 918.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

.· I 2
E ‘
. ,10
de beslissing. lVordt deze cursus aangenomen, dan volgt het i «
overige, de inrichting der gymnasiën en van het examen, Q
dat het propaedeutisehe zal vervangen, in den geest der
gevallen beslissing als van zelf.
· Met betrekking tot het derde punt, de godsdienstweten- gl l
Y schap, is het ontwerp niet dubbelzinnig; de wetgever
tp spreekt, door het aan te nemen, duidelük uit, dat geen
faculteit voor het Hervormde kerkgenootschap zal bestaan,
_ dat de regeling der seminariën aan de Hervormde kerk
` geheel wordt overgelaten. jïö
ip Bevoegdheid tot het bekleeden van ambten, aanwijzing
van de plaats voor het propaedeutiseh onderwijs, atschaf-
j. ting van de Hervormde theologische faculteit - ziedaar
de hoofdpunten der wet. In vergelgking daarmede is de j
vraag over het getal der universiteiten van minder belang.
` Versehil op deze punten is het eenige, dat eene afstemming
zou kunnen rechtvaardigen. Indien men met mij van meening j
is, dat de regeling van deze onderwerpen de juiste is, dan mag g
men over andere, vergelijkenderwijs geringe, bezvvare11 heen-
stappen en de details voor een groot deel aan de Regee-
ring, door zaakkundigen ingelicht, overlaten; bepaaldelijk Z, v
` het studieplan en de in het belang van dat studieplan 1
noodige examina. I *
Indien de wet hier in bijzonderheden trad, dan zoude I
I zij de ontwikkeling der wetenschap verhinderen. Of in
elke faculteit een of meer doctoraten zullen verleend wor-
den, en op welke wijze in het tweede geval de vakken
; zullen gesplitst worden; of tot verkrijging van den hoogsten
i wetensehappelgken graad een of meer exaniina 1) zullen
1, --- Q
nl 1) Art. 69 zegt: »De omvang en de inrigting van het onderzoek bij Art. ' ‘
I
I 1
i
i
I I
ä
‘ I .... -. .... c .. . i