HomeEenige opmerkingen omtrent het aanhangige wetsontwerp op het Hooger OnderwijsPagina 11

JPEG (Deze pagina), 909.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 47.56 MB

_,__K_m__ V , ,,_n ï

de noodige invloed gegeven. Over de resultaten van de jj
hoogescholen als inrichtingen van onderwüs verblijft het
oordeel, in zooverre als dat van sociaal belang is, bg de
E wetgeving, die hier als vertegenwoordigster van de maat-
l schappij optreedt en staatsexamens verordent, terwijl de
vrüheid van de wetenschap en hare ontwikkeling op de
meest volkomen wijze wordt gewaarborgd.
·- De vraag of het tot vakstudie voorbereidende onderwijs, E
de propaedeusis, aan de hoogeschool al of niet thuis be-
hoort, is voor de gymnasiën en voor den aard van het
I akademisch onderwijs in de wis- en natuurkundige en in Z
­ de letterkundige faculteit van overwegend belang. Omtrent 2
· dit tweede dci opgegevene punten ligt de beslissing in de
, wet. Door gymnasiën van zevenjarigen cursus te verlan- ‘
‘ gen, geeft de ontwerper (om nu van enkele uitdrukkingen - r
in de Memorie van Toelichting niet te spreken) zijne be-
doeling duidelijk genoeg te kennen. Immers een tüdvak van
zeven jaren is te groot om slechts dat tot stand te brengen,
wat tot nog toe de gyrnnasiën presteerden. Bij eene goede 1 f
inrichting zal, ook bij den matigen eisch tot de toelating P
op een gymnasium (Art. 6), welke eisch wellicht iets ge- J
ringer is dan hetgeen feitelijk 1) op de meeste plaatsen i
" thans gevorderd wordt, toch in die zeven jaren even veel i
tot stand worden gebracht, als gyinnasiën en propaedeu- ,
tisch onderwijs samen voor de faculteit der rechten, theo­ ‘ li
" logie en letterkunde tot nog toe konden bereiken. Eene j Q r
duidelijke verklaring der Regeering kan hieromtrent ook ’
bij de debatten niet achterwege blijven. De Kamer heeft lj
dan door den zevenjarigen cursus al of niet aan te nemen
hg l
1) Verg. Org, llesl. Art. 5, waar van geen vreemde taal gesproken wordt.
l l